การประชุมบูรณาการฐานข้อมูลและการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลกรมประมง

 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล


การประชุมบูรณาการฐานข้อมูลและการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลกรมประมง วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมพะยูน  กรมประมง   นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมบูรณาการฐานข้อมูลและการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลกรมประมง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1.ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกรมประมง โดยปัจจุบันมีผลสำรวจระบบสารสนเทศภายในกรมประมง มีจำนวน 50 ระบบ  และที่ประชุมได้แนะนำระบบมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล Enterprise Service Bus (ESB)
2.ความต้องการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ปัจจุบันมีระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการแผนที่ออนไลน์และโปรแกรมประยุกต์ทางภูมิสารสนเทศ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำระบบบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Fisheries GIS Portal) มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งมีคุณสมบัติในการสร้างแผนที่สำหรับแสดงผลบนเว็บไซต์ สร้างแบบฟอร์มสำหรับสำรวจและบันทึกข้อมูลภาคสนาม สร้างแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับเก็บข้อมูลภาคสนาม และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลและแสดงผลในรูปแบบตัวเลข และแผนภูมิต่าง ๆ โดยหน่วยงานสามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้ด้วยตนเอง

3.การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กรมประมง  ตามพระราชบัญญัติการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกลไกในการกำหนดแนวทางการควบคุม และบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนำไปสู่การเปิดเผย เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

4.การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

     บริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900      1@2.com   0-2562-0600 ต่อ 5107   แฟนเพจ