อบรมหลักสูตร Core Android Programming

 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล


อบรมหลักสูตร Core Android Programming 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูลและเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร Core Android Programming ณ ห้องประชุม7 อาคาร 1 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร 

มีผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณ 50 คน โดยหลักสูตรได้มีการอบรมพร้อมกับทำ workshop ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย  Andriod studio

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

     บริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900      1@2.com   0-2562-0600 ต่อ 5107   แฟนเพจ