หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล


หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ระบบ


หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรม
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการประมงและระบบประมวลผล
(๓) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการประมง ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบต่าง ๆ
(4)    กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานและบุคลากรของกรมประมงให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด
(5) ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการประมง
(6) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

     บริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900      1@2.com   0-2562-0600 ต่อ 5107   แฟนเพจ