บอกเล่า...ข่าวกิจกรรม เดือนเมษายน ๒๕๖๔

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี


บอกเล่า...ข่าวกิจกรรม เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ด้วยจังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์วิจัยและพัฒฯาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี กรมประมง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปูม้าเชิงพาณิชย์เพื่อเสริมสร้างธุรกิจประมงชุมชนและประมงชายฝั่งเพชรบุรี งบประมาณ ๕,๙๗๑,๙๕๐ บาท งานปรับปรุงบ่อดินเพื่อเพาะฟักและอนุบาลลูกปูม้า มีการลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ ศพก.พบ.๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท และได้รายงานเงินงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๖๑๑,๗๐๐ บาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สวัสดีปีใหม่ไทย ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์    202   ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงา...  135  ลงพื้นร่วมให้การต้อนรับนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข...  122  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน ร่วมกั...  108   เข้าร่วมประชุม “การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งเสบียงอาหาร”    104  ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 เมษา 65   102  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณแม่น้ำเพชรบุรีข้างจวนผู้ว่าฯ ตำบลคลองกระแ...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕    90  บอกเล่า...ข่าวกิจกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๕   87  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถ...  86


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

     ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐    genetic.phetchaburi@gmail.com   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๐   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๑   แฟนเพจ