โครงสร้างด่านตรวจประมงระยอง

 ด่านตรวจประมงระยอง

โครงสร้างด่านตรวจประมงระยอง  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-12-16  |   ข่าววันที่: 2020-12-16 |  อ่าน: 54 ครั้ง
 

โครงสร้างของด่านตรวจประมงระยอง

 

          ด่านตรวจประมงระยอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 13 อัตรา ดังนี้

                   ข้าราชการ                  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน                1 อัตรา

                   ข้าราชการ                  ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ                     4 อัตรา

                   พนักงานราชการ          ตำแหน่ง นักวิชาการประมง                                   3 อัตรา

                   พนักงานราชการ          ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสาร                                    1 อัตรา

                   จ้างเหมาบริการ            ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ     3 อัตรา

                   จ้างเหมาบริการ            ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ด้านการติดต่อสื่อสาร                1 อัตรา

1. การจัดแบ่งสายการปฏิบัติงาน

          ด่านตรวจประมงระยอง จัดแบ่งสายงานการปฏิบัติงานทั้งหมด 4 กลุ่มงาน ดังนี้

        1.1 กลุ่มบริหารงานทั่วไป

                  1.) ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ งานธุรการ งานงบประมาณการเงินและบัญชี งานอำนวยการ รวมถึงงานสารบรรณ

                  2.) สนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับกลุ่มต่างๆ ภายในด่านฯ รวมถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

        1.2 กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมง

                  1.) ควบคุมและเฝ้าระวังการทำการประมงของเรือประมง

                  2.) กำกับ ดูแล และควบคุมการเข้าออกท่าเทียบเรือของเรือประมง

                  3.) ประสานการทำงานร่วมกันกับกลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือและการสื่อสาร ในการติดตาม ตรวจสอบเส้นทางการทำการประมง รวมถึงพฤติกรรมการทำการประมง

1.3 กลุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ

                  1.) ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการขนถ่ายสัตว์น้ำหรือนำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้น ณ ท่าเทียบเรือ

                   2.) ตรวจสอบข้อมูลการจับสัตว์น้ำ ชนิด และปริมาณสัตว์น้ำที่นำผ่านท่าเทียบเรือ หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ รวมถึงหนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำ

                   3.) ตรวจสอบและอนุมัติ ชั่งจริงหน้าท่า (Landing Declaration : LD) ในระบบการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำของเรือประมงไทย (Thai Flagged Catch Certificate) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการจับสัตว์น้ำของเรือประมงไทย

                   4.) การตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ในฐานะเป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อตรวจสอบการทำงานของท่าเทียบเรือประมงที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมงไว้กับกรมประมง

1.4 กลุ่มงานสื่อสารและระบบติดตามเรือประมง

                  1.) ตรวจสอบอุปกรณ์ติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System : VMS) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การติดตั้งระบบติดตามเรือประมง รวมถึงการยึดตรึงอุปกรณ์ให้มั่นคงและแน่นหนาให้ไม่สามารถถอดอุปกรณ์ติดตามเรือหรือเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย

                  2.) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับชาวประมง ผู้ประกอบการเรือประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแจ้งเตือนภัยพิบัติและการประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล รวมทั้งการติดตามเรือประมงกรณีมีการเรียกเรือกลับเพื่อการตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือประมง

                   3.) ประสานการทำงานร่วมกันกับกลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในการสนับสนุนข้อมูลการทำการประมงเพื่อประกอบการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้า-ออกท่าเทียบเรือประมง

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง.. (835)  พล.ร.อ. ลือชัย รุดดิษฐ์ รอง ผบ.ศปมฝ./รอง ผบ.ทร. และ คณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์แจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง.. (721) วันที่ 2-3 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง ร่วมอบรมการตรวจสอบเครื่องมือทำการประมง สำหรับเรือประมงต่อใบอนุญาตประมงพาณิ.. (702) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน 6 อัตรา.. (688) ด่านตรวจประมงระยอง.. (677) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (แบบ สขร.1).. (593) การเตรียมเครื่องมือประมงพาณิชย์.. (590) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง.. (584) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างบริการงานด้านการสื่อสาร.. (584) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างบริการรักษาความสะอาด.. (573) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างบริการงานบันทึกข้อมูล.. (512) หัวหน้าชุดประเมินการอบรมและปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (FIT) มาดำเนินการอบรมและชี้แจงผลการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพของศูนย์ควบคุมฯ ร.. (489) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1).. (480) ศจร.รย... (451) ประกาศ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ.. (432) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (417) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (391) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (380) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจสอบแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2560.. (377) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กบร.จัดอบรม หลักสูตรการทำเว็บไซต์กรมประมงให้บุคลากรส่วนภูมิภาค.. (373)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงระยอง

     เลขที่ 239/7 ถนน อารีราษฎร์  ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมือง  จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000