แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ครั้งที่ 8/2562

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ครั้งที่ 8/2562 

ชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-19  |   ข่าววันที่: 2019-07-19 |  อ่าน: 68 ครั้ง
 

        กรมประมง ได้อนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงที่ประสบภัย จำนวน 285,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายที่สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2  ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดเร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ (พายุและคลื่นลมแรง) ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด พร้อมรายงานผลการจ่ายให้กรมประมงทราบ  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ดาวน์โหลดเอกสาร :  หนังสือแจ้งอนุมัติงบประมาณฯ และโอนเงินช่วยเหลือ ครั้งที่ 8/2562 และรายละเอียดการโอนเงินฯ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์).. (2,432)  การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (ช่วงภัยวันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 60) ครัวเรือนละ 3,000 บาท.. (1,421) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 (ด้านประมง).. (743) การขอรับสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน.. (705) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัยปี 2561 ด้านประมง .. (636) แบบรายงานผลความก้าวหน้าการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุทกซูรี (ครัวเรือนละ 3,000 บาท).. (629) การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ด้านประมง.. (600) การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้ ครัวเรือนละ 5,000 บาท.. (535) ขอแจ้งการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านประมง).. (518) การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด.. (514) แจ้งผลการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ช่วงพายุตาลัสและเซินกา (ครัวเรือนละ 3,000).. (508) การช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่ประสบอุทกภัย.. (504) การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยเนื่องจากพายุโซนร้อน ปาบึก ด้านประมง.. (498) แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประสบภัยธรรมชาติ และแบบรายงานความเสียหายของเรือประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ.. (455) เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน .. (451) การเตรียมรับสถานการณ์ ปี 2561 (ด้านประมง).. (439) การรายงานสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561.. (399) แบบรายงานผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อม 62 ฤดูแล้ง.. (395) แบบรายงานผลความก้าวหน้าการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (ครัวเรือนละ 3,000).. (387) แจ้งการอนุมัติและโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2562.. (385)

    Copyright © 2016-2019 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900