การช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่ประสบอุทกภัย

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

การช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่ประสบอุทกภัย 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

 เผยเเพร่: 2018-08-15  |   ข่าววันที่: 2018-08-15 |  อ่าน: 907 ครั้ง
 

กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

1. ให้สำนักงานประมงจังหวัดให้ความสำคัญกับการปะสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

1.1 ให้คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ปัญหาภาคการเกษตรจังหวัด (Chief of Operation : CoO) คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ปัญหาภาคการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team : OT) เป็นหน่วยบูรณาการและอำนวยการ การลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกร ตรวจสอบสถานการณ์ แจ้งสิทธิ์การได้รับการช่วยเหลือและให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิด  ทั้งนี้ ให้รายงานการดำเนินการต่อเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตรจังหวัดเพื่อรายงานต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (อพก.) เพื่อทราบ/พิจารณา ตามลำดับ

1.2 การจัดหาปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรนั้น ขอให้คำนึงถึงคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งเข้มงวดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบกฏหมายอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน หากมีการร้องเรียนหรือตรวจสอบพบว่ามีการกะทำทุจริตในการช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว จะพิจารณาลงโทษอย่างเฉียบขาด

2. ให้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดน่าน สกลนคร และพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำโขง ให้ดูแลและเฝ้าระวังประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิด

3. เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว หากจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามรัเบียยบกระทรวงการคลังฯ ให้สำนักงานประมงจังหวัด เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อขอรับการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์).. (3,892)  # ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ.. (2,415) การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (ช่วงภัยวันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 60) ครัวเรือนละ 3,000 บาท.. (2,089) ขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน.. (1,516) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562.. (1,467) เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน .. (1,291) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง).. (1,286) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 (ด้านประมง).. (1,256) การขอรับสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน.. (1,164) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัยปี 2561 ด้านประมง .. (1,090)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900