การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (ช่วงภัยวันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 60) ครัวเรือนละ 3,000 บาท

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (ช่วงภัยวันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 60) ครัวเรือนละ 3,000 บาท 

ชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ


กรมประมงขอเรียนว่า การดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2560 เพิ่มเติม เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยมีแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยฯ (ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 60) ครัวเรือนละ 3,000 บาท เพื่อเตรียมการดำเนินงานตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง จึงขอความร่วมมือจากจังหวัดมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดปฎิบัติตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ขอให้ดำเนินการอย่างรัดกุม เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม 

พร้อมทั้งชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยฯ ให้แก่เจ้าที่ผู้ปฎิบัติงานทุกระดับ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบแนวทางกาดำเนินงานและระยะเวลาที่กำหนด

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65   338   กรมประมง” เตือน “เกษตรกร” เฝ้าระวังโรคระบาดปลาจากสภาพอากาศ ในช่วงฤดูหนาว   263  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  254  กรมประมง แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูแล...  221  แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 (ด้านประมง)   167  วันที่ 21 - 23 ก.พ. 65 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ...  143  วันที่ 24 - 25 ก.พ. 65 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ...  134  !!เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง   120  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลื...  106  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  82

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740