การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (ช่วงภัยวันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 60) ครัวเรือนละ 3,000 บาท

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (ช่วงภัยวันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 60) ครัวเรือนละ 3,000 บาท 

ชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ

 เผยเเพร่: 2018-07-24  |   ข่าววันที่: 2018-07-23 |  อ่าน: 2,089 ครั้ง
 

กรมประมงขอเรียนว่า การดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2560 เพิ่มเติม เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยมีแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยฯ (ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 60) ครัวเรือนละ 3,000 บาท เพื่อเตรียมการดำเนินงานตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง จึงขอความร่วมมือจากจังหวัดมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดปฎิบัติตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ขอให้ดำเนินการอย่างรัดกุม เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม 

พร้อมทั้งชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยฯ ให้แก่เจ้าที่ผู้ปฎิบัติงานทุกระดับ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบแนวทางกาดำเนินงานและระยะเวลาที่กำหนด

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์).. (3,892)  # ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ.. (2,415) การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (ช่วงภัยวันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 60) ครัวเรือนละ 3,000 บาท.. (2,089) ขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน.. (1,516) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562.. (1,467) เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน .. (1,291) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง).. (1,286) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 (ด้านประมง).. (1,256) การขอรับสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน.. (1,164) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัยปี 2561 ด้านประมง .. (1,090)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900