ขอแจ้งการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านประมง)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

ขอแจ้งการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านประมง) 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

 เผยเเพร่: 2018-06-27  |   ข่าววันที่: 2018-06-27 |  อ่าน: 1,047 ครั้ง
 

กรมประมง ขอแจ้ง เรื่อง การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านการประมง) เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงประสงค์ขอความร่วมมือให้จังหวัดปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2556 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์).. (3,892)  # ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ.. (2,415) การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (ช่วงภัยวันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 60) ครัวเรือนละ 3,000 บาท.. (2,089) ขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน.. (1,517) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562.. (1,467) เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน .. (1,291) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง).. (1,286) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 (ด้านประมง).. (1,256) การขอรับสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน.. (1,164) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัยปี 2561 ด้านประมง .. (1,090)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900