การเตรียมรับสถานการณ์ ปี 2561 (ด้านประมง)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


การเตรียมรับสถานการณ์ ปี 2561 (ด้านประมง) 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


กรมประมง ขอเรียนว่า เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน ปี 2561 จึงประสงค์ขอความร่วมมือให้จังหวัดดำเนินการ  ดังนี้

1. ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อลดความเสี่ยงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้กรมประมงทราบทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3

2. ติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด หากมีความเสียหายขอให้รายงานสถาณการณ์ให้กรมประมงทราบทุกวันจันทร์ และพุธ ก่อนเวลา 13.00 น. ทางหมายเลขโทรสาร 0 2558 0218 หรือ E-Mail : phithan_n@hotmail.com รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   441   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   267  หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   214  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   210  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  201  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   187  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  178  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  163  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   157  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   144


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740