ขอแจ้งการเฝ้าระวังพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2561 (พื้นที่ 23 จังหวัด)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


ขอแจ้งการเฝ้าระวังพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2561 (พื้นที่ 23 จังหวัด) 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


กรมประมง  ขอแจ้ง เรื่อง การเฝ้าระวังพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2561 เพื่อดำเนินการเตรียมการป้องกันและบริหารจัดการสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนเกษตรกร ติดตามเฝ้าระวังประเมินสถานกาณ์ โดยประสานงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเผชิญเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2561

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   441   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   267  หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   214  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   210  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  204  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   187  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  178  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  163  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   157  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   144


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740