การรายงานสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


การรายงานสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง และการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว กรมประมงจึงประสงค์ขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

1. ดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2560/61 มาตรการส่งเสริมความรู้เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง โครงการส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร เพื่อลดความเสียงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช่วงฤดูแล้ง โดยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทราบ พร้อมทั้งรายงานให้กรมประมงทราบทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกรณีฉุกเฉินเฉพาะหน้า เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหาย หากมีความเสียหายขอให้รายงานสถานการณ์ให้กรมประมง โดยด่วนที่สุด ทางโทรสาร หมายเลข 0 2558 0218 หรือ E-Mail : phithan_n@hotmail.com รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   441   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   267  หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   215  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   210  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  206  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   187  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  178  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  163  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   160  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   144


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740