ขอความร่วมมือให้จังหวัดเร่งรัด สำรวจความเสียหายในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ช่วงภัยวันที่ 20 พ.ย.- 31 ธ.ค. 60 และกรณีเกษตรกรได้รับผลกระทบ ครัวเรือนละ 3,000 บาท ช่วงภัยวันที่ 16 ส.ค.- 31 ต.ค. 60 (พายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ำ ร่องมรสุม)

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


ขอความร่วมมือให้จังหวัดเร่งรัด สำรวจความเสียหายในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ช่วงภัยวันที่ 20 พ.ย.- 31 ธ.ค. 60 และกรณีเกษตรกรได้รับผลกระทบ ครัวเรือนละ 3,000 บาท ช่วงภัยวันที่ 16 ส.ค.- 31 ต.ค. 60 (พายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ำ ร่องมรสุม) 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


กรมประมงขอแจ้ง เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดเร่งรัด สำรวจความเสียหายในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ช่วงภัยวันที่ 20 พ.ย. - 31 ธ.ค. 60 และนำเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ/จังหวัด เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และกรณีเกษตรกรได้รับผลกระทบ ครัวเรือนละ 3,000 บาท ช่วงภัยวันที่ 16 ส.ค. - 31 ต.ค. 60 (พายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ำ ร่องมรสุม) ให้เร่งตรวจสอบความซ้ำซ้อนรายชื่อเกษตรกรที่ขอรับการช่วยเหลือและจัดส่งเอกสารหลักฐานให้กรมประมงโดยด่วนที่สุด เพื่อจัดส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดำเนินการต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   441   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   267  หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   214  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   210  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  201  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   187  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  178  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  163  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   157  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   144


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740