การขอรับสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

การขอรับสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

 เผยเเพร่: 2017-12-19  |   ข่าววันที่: 2017-12-18 |  อ่าน: 1,165 ครั้ง
 

กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถือปฎิบัติตามที่กรมบัญชีกลางได้แจ้ง จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดตรวจสอบรับรองข้อมูล และระบุข้อความหนังสือขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดในการขอใช้เงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระกรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังต่อไปนี้ "จังหวัด... ได้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองข้อมูลว่าเกษตรกรผู้ประสบภัยได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของกรมประมง และไม่มีความซ้ำซ้อนกับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรระหว่างส่วนราชการหน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์).. (3,892)  # ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ.. (2,415) การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (ช่วงภัยวันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 60) ครัวเรือนละ 3,000 บาท.. (2,089) ขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน.. (1,517) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562.. (1,467) เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน .. (1,291) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง).. (1,286) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 (ด้านประมง).. (1,256) การขอรับสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน.. (1,165) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัยปี 2561 ด้านประมง .. (1,090)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900