การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

 เผยเเพร่: 2017-11-20  |   ข่าววันที่: 2017-11-20 |  อ่าน: 894 ครั้ง
 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 2 โครงการ กรอบวงเงิน 4,342.6590 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด โดยมีแนวทางการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากพายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ำ และร่องมรสุม ช่วงภัยวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2560 ครัวเรือนละ 3,000 บาท นั้น

ในการนี้ กรมประมงได้จัดส่งแนวทางการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ำ และร่องมรสุม ช่วงภัยวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2560 ครัวเรือนละ 3,000 บาท สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดที่ช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยฯ เร่งดำเนินการพร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานการของบประมาณโดยเร็วที่สุด และขอให้รายงานผลความก้าวหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยฯ ให้กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมงทราบ ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ ก่อนเวลา 12.00 น. ทางโทรสารหมายเลข 0 2558 0218 หรือทาง E-mail: phithan_n@hotmail.com เพื่อรวบรวมและรายงานผลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

 

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ www4.fisheries.go.th/disasterfisheries (เอกสาร/สื่อ)

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์).. (3,892)  # ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ.. (2,415) การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (ช่วงภัยวันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 60) ครัวเรือนละ 3,000 บาท.. (2,089) ขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน.. (1,517) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562.. (1,468) เร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน .. (1,292) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564 (ด้านประมง).. (1,286) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 (ด้านประมง).. (1,256) การขอรับสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน.. (1,165) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัยปี 2561 ด้านประมง .. (1,090)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900