เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับภาคโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม


เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับภาคโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวศรัญญา ขันกำเหนิด ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และ นางสาวสุดารา สัมฤทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับภาคโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่นขันในอุตสาหากรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะท้างานระดับภาคโครงการฯ และคณะอำนวยการโครงการฯ พร้อมชี้แจงผลการด้าเนินงานและรายงานปัญหาและอุปสรรคของการด้าเนินงานกิจกรรมฯ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

 

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เอกสารทางวิชาการงานวิจัย   174   ประวัติของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม   141  เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะและวางพานพุ่ม    141  โครงสร้างของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม   129  อำนาจหน้าของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม   119  ทำเนียบผู้บริหารศูนย์ฯในอดีตถึงปัจจุบัน   114  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์   113  ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่้ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ ...  93  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่    88  การเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายในศูนย์ฯ   87


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000      samutsongkram55@gmail.com   034-756625   034-756625