แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคตัวแดงดวงขาว

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคตัวแดงดวงขาว 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-03-01  |   ข่าววันที่: 2019-03-01 |  อ่าน: 116 ครั้ง
 

ด้วยปัจจุบันโรคระบาดในกุ้งทะเลส่งผลกระทบกับการผลิตและเป็นต้นทุนแฝงในการเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกร

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จึงได้ดำเนินการเพื่อควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

1. โดยจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับจังหวัด ประกอบด้วย

- ประมงจังหวัด (ประธานคณะทำงาน)

- ผู้อำนวยการศูนย์ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (เลขานุการคณะทำงาน)

- ประมงอำเภอ ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสถานี ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ตัวแทนเกษตรกร และสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย (คณะทำงาน)

2. จัดทำแนวทางข้อปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้งทะเล / เกณฑ์การประเมินสุขภาพลูกกุ้ง

3. จัดทำระบบรายงานการเกิดโรคสัตว์น้ำ 


 Tags

  •  บทความ
  • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนตุลาคม 2562 งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 งบทดลอง 1-16 ปี 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2562 งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2562 งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2562 งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2562 งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2562 งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนเมษายน 2561 งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมีนาคม 2562 งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดอืนกุมภาพันธ์ 2562 งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมกราคม 2562 งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนธันวาคม 2561 งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 งบทดลอง งวด1-13 งบทดลอง เดือนกันยายน 2561 งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2561 งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2561 งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน 2561 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 งบทดลอง เดือนเมษายน 2561 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2561 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560 รายงานบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ปีงบประมาณ 2560
  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดการฐานข้อมูลในระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ : E-APD (สำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล).. (938)  ประวัติความเป็นมา.. (717) ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (520) การติดต่อ.. (471) สมุด - โปรแกรม บันทึกข้อมูลอาหารสัตว์น้ำ.. (465) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (443) ปม.1 ชนิดน้ำ และโปรไบโอติก.. (272) หลักเกณฑ์สำหรับเรือประมง.. (263) ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ปีงบประมาณ 2560.. (225) ความเห็นเกี่ยวกับประกาศฯ เรื่อง ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (207) กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต.. (199) ประกาศรับสมัตรงาน ตำแหน่ง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา.. (179) ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้า (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล).. (171) ขอเชิญร่วมประชุม เรื่อง การเสริมความเข้าใจในมาตรฐานสากลสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (166) ความรู้เรื่องหมึกกระดองก้นไหม้.. (156) การฟื้นฟูพ่อแม่พันธุ์หอยลาย.. (148) ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซท์อยู่ระหว่างการพัฒนา .. (145) ประกวด "แปลงใหญ่สินค้าประมง".. (139) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง.. (137) รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2561.. (135)

    Copyright © 2016-2019 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

     205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000