>> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

 กองประมงต่างประเทศ

>> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 

โครงสร้างองค์กร

 เผยเเพร่: 2017-05-02  |   ข่าววันที่: 2017-05-02 |  อ่าน: 2,588 ครั้ง
 

ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง

     1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กำหนดแนวทาง และจัดทำแผนในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศด้านการพัฒนา ด้านวิชาการประมง ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ด้านการประมงไทย

     2. วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบทวิภาคี หรือความคิดเห็นต่อนโยบาย ข้อตกลง ข้อเสนอ โครงการ กิจกรรม และแนวปฏิบัติที่กำหนด

     3. จัดทำหรือประสานในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎหมายและไม่ขัดต่อมาตรการด้านความมั่นคงของประเทศไทย

     4. ประสานหน่วยงานภายในและภายนอกกรมประมง เพื่อผลักดันการขอรับความร่วมมือ และช่วยเหลือด้านวิชาการ และเศรษฐกิจการค้ากับประเทศคู่เจรจา

     5. บริหารและประสานการดำเนินโครงการ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือตามข้อผูกพันกับต่างประเทศในระดับทวิภาคี

     6. เผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจ โอกาส และประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน ที่เกิดจากการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศระดับทวิภาคี หรือพันธกรณีที่จะมีขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับกรมประมง

     7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของกลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

     1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดแนวทางและจัดทำแผนในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศด้านการพัฒนาด้านวิชาการประมง ด้านการทำเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนด้านการประมงไทย

     2. จัดทำแผนการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศในระดับทวิภาคี และกำหนดท่าทีประเทศไทยในการประชุมหารือในกรอบเจรจาทวิภาคี หรือเสนอความคิดเห็นต่อนโยบาย/ข้อตกลง/ข้อเสนอโครงการกิจกรรม/แนวปฏิบัติที่กำหนด โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงาน สถานการณ์และนโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง

     3. เข้าร่วมการประชุม เจรจาระดับทวิภาคี รวมทั้งการจัดทำหรือประสานในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎหมายและไม่ขัดต่อมาตรการด้านความมั่นคงของประเทศไทย

     4. ประสานหน่วยงานภายในและภายนอกกรมประมง เพื่อผลักดันการขอรับความร่วมมือและช่วยเหลือด้านวิชาการและเศรษฐกิจการค้ากับประเทศคู่เจรจา

     5. บริหารและประสานการดำเนินโครงการ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือตามข้อผูกพันกับต่างประเทศในระดับทวิภาคี

     6. สนับสนุนการกำหนดนโยบาย แนวทางแก้ปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการค้าสินค้าประมงของไทยในประเทศ คู่ค้า ในระดับทวิภาคี ที่เกิดจากแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการทางการค้าที่กำหนดขึ้นของประเทศคู่เจรจา

     7. เผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจ โอกาส และประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนที่เกิดจากการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทสระดับทวิภาคี หรือพันธกรณีที่จะมีขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการประมง

     8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการทำงาน

     1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย โครงการความร่วมมือประมงทั้งด้านวิชาการ เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และเรื่องอื่นๆที่กรมประมงเคยดำเนินการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง – จุดอ่อนของปัญหาอุปสรรคในการดำเนินความร่วมมือประมงกับต่างประเทศ

     2. วิเคราะห์ วิจัย แนวทาง ข้อจำกัดในการให้และรับการสนับสนุนโครงการความร่วมมือของประเทศต่างๆ ในลักษณะทวิภาคี

     3. ศึกษา รวบรวมข้อเสนอโครงการความร่วมมือด้านประมงของข้าราชการกรมประมง จัดลำดับความสำคัญจำแนกประเภทตามวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอในเวทีการประชุมระหว่างประเทศระดับทวิภาคี

     4. สร้างแผนงานโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประสานงานการดำเนินโครงการและประเมินผล รวมทั้งรายงานผลการใช้งบประมาณ

     5. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมประมงให้กับบุคลากรของกรมประมงในภารกิจด้านประมงต่างประเทศ

     6. เสนอประเด็นสาระ ตรวจสอบข้อความในเอกสารข้อตกลง (MOU/Agreement/Arrangement) ที่กรมประมงหรือประเทศไทยมีความประสงค์ทำร่วมกับต่างประเทศในระดับทวิภาคี

     7. จัดทำท่าทีและเข้าร่วมประชุมกับต่างประเทศในระดับทวิภาคี ตลอดจนจัดทำความก้าวหน้าความร่วมมือด้านประมงกับประเทศต่างๆ

     8. บริหารและประสานการดำเนินโครงการ กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือตามข้อผูกพันกับต่างประเทศในระดับทวิภาคี

     9. เผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจ โอกาส และประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน ที่เกิดจากการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศระดับทวิภาคี หรือพันธกรณีที่จะมีขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับกรมประมง

เนื้อหาสาระและข้อมูลกลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

     1. กรอบความร่วมมือต่างๆ (MOU/Agreement/Arrangement)ด้านประมง

     2. สถานะความร่วมมือด้านประมงกับต่างประเทศ

     3. โครงการความร่วมมือประมงกับประเทศต่างๆ

     4. Calendarofbilateralmeetings related to fisheries

เนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติม

     1. บันทึกการให้ความเห็นของกรมประมงไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)ในประเด็นเรื่องเข้า คณะรัฐมนตรี (ครม.)

     2. ข่าวจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

 

บุคลากรในกลุ่มฯ

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรภายใน EMAIL
1 นางลักขณา บุญส่งศรีกุล นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 0 2579 7947 1201 lukhanabssk@gmail.com
2 นายอังกูร ศรัวัฒนกุล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 0 2579 7947 1206 Sabu-chii@hotmail.com
3 นายธนกร รัศมิทัต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 0 2579 7947 1204 bassadar442@gmail.com
4 นายวรวุฒิ สุขเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 0 2579 7947 1203 worawutsookcharoen@gmail.com
5 นางสาวชรินรัตน์ อุบลบาน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 0 2579 7947 1210 charinrat.up@gmail.com
6 นางสาวปวันรัตน์ บัวโรย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 0 2579 7947 1210 pawaratana@gmail.com
7 นางสาวทิพวัลย์ ศรีคูบัว นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 0 2579 7947 1210 Aor_ku68-59@hotmail.com
8 นางสาวณัฏฐณิชา เนตรจินดา นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) 0 2579 7947 1210 nutta.nuttanicha@gmail.com
9 นางสาวชัญญานุช ช้างทอง นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) 0 2579 7947 1210 chanyanuch163@gmail.com

 

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 0 2579 7947    
เบอร์ภายใน 1210 

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • >> กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ.. (3,238)  >> กลุ่มวิเทศสัมพันธ์.. (2,606) >> กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี.. (2,588) >> ประวัติองค์กร.. (2,538) >> ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,916) ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,090) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ.. (1,038) พิธีเปิดศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สเตล่า มาริส แสมสาร  ณ บริเวณที่ว่าการตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี.. (989) คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและปศุสัตว์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาช่อนของชาวบ้านในจังหวัดอ่างทอง.. (805) โครงการสัมมนาเรื่องการจัดทำความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมง.. (741) การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษ (ขั้นต้น) ณ กองประมงต่างประเทศ.. (693) ประกาศกองประมงต่างประเทศ เรื่อง รายชื่่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่.. (650) The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560.. (638) กองประมงต่างประเทศประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.. (623) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรกองประมงต่างประเทศ .. (621) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO).. (621) กฎหมายประมงระหว่างประเทศ.. (617) >>ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศ.. (613) The 1st Meeting of Thailand and Myanmar Joint Working Group on Fisheries Cooperation .. (593) การฝึกอบรมระหว่างประเทศหลักสูตร International Training Workshop on Inland Aquaculture and Small-scale Inland Aquaculture Promotion for Fisheries Offic.. (590)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองประมงต่างประเทศ

     อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง เกษตรกลาง 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   Fisheries Foreign Affairs Division Building Department of Fisheries, Kaset Klang 50 Phahonyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900