ประกวดชุมชนดีเด่นประจำปีงบประมาน62

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

ประกวดชุมชนดีเด่นประจำปีงบประมาน62 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-16  |   ข่าววันที่: 2019-08-16 |  อ่าน: 43 ครั้ง
 

วันที่  15 สิงหาคม  2562 เจ้าหน้าที่ ศปท. เขต 2  (สงขลา)  จำนวน 15 นาย ร่วมกับกลุ่มชุมชนประมง บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานประเมินผลโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง กองตรวจการประมง  ผลการดำเนินงาน  ศปท.เขต 2 (สงขลา) ได้คัดเลือกชุมชนประมงบ้านโคกเมืองเข้าประกวดเนื่องจากเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และเป็นชุมชนต้นแบบในการศึกษาดูงานของชุมชนประมงอื่นฯ ในด้านการจัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งน้ำของชุมชน ทำให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่น และเป็นฐานทรัพยากรให้ชุมชนประมงท้องถิ่นได้มีทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ลงนามประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ.. (380)  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรด้าร์เรือตรวประมงทะเล 609.. (131) ประกาศผู้ชนะการซื้อ/จ้างปรับปรุงบ้านพักราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง.. (122) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย ขวาเรื่อตรวจประมงทะเล 608.. (106) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งสำหรับเยาวชน.. (93) ยกเลิกประกวดราคาซื้อเรด้าร์เดินเรือและเครื่องรับส่งวิทยุ.. (91) รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างซ่อมเครืองจักรใหญ่ซ้ายขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (90) จับกุมเรือประมงเวียดนาม 4 ลำ.. (85) ร่วมกิจกรรมทำบ้านปลา(ซังก้อ,ซั้งเชือก).. (83) ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา เรือตรวจประมงทะเล 608 .. (83) ประกาศรผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เรดาร์.. (70) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง.. (64) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซั้งกอเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยส้ตวน้ำและเลี้ยงตัวอ่อนจำนวน ๒๕ ซั้ง.. (54) วางซั้งกอ ชุมชนประมงบ้านคลองวง.. (49) MISS THAILAND 2019.. (49) ร่วมพิธีเปิดการประชุมเครือข่าย ทสม... (47) ตรวจสอบเรือประมงในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย.. (45) ประกวดชุมชนดีเด่นประจำปีงบประมาน62.. (43) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์.. (43) ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (41)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

     79 ม.8 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280