E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง

 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง 

E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2017-02-09  |   ข่าววันที่: 2017-02-09 |  อ่าน: 732 ครั้ง
 

E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง 


  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB ของผู้เข้าใช้บริการ.. (961)  ระเบียบการใช้ห้องสมุดกรมประมง.. (927) ระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุดกรมประมง.. (806) ประวัติห้องสมุดกรมประมง.. (758) E-book การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการประมง.. (732) ห้องสมุดเปิดให้บริการ wifi แก่บุคลากรกรมประมงและบุคคลทั่วป เพื่อความสะดวกในการใช้บริการแล้ว.. (672) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (607) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง.. (574) อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมประมง .. (516) ห้องสมุดกรมประมง จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรมประมง (ELIB).. (516) หนังสือและนิตยสารใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนเมษายน 2561 .. (514) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2557.. (510) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนมกราคม 2561.. (509) แนะนำ นิตยสารใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (500) รายชื่อนิตยสารที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (491) ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.. (477) อบรมบรรณรักษ์ กระทรวงเกษตร รัฐบาลอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2556.. (476) หนังสือใหม่ที่ให้บริการ ณ มุมหนังสือนันทนาการห้องสมุดกรมประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (460) นิตยสารเพื่อนันทนาการ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (449) รายชื่อหนังสือวิชาการทางด้านการประมงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (433)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

     อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900