ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมทัลดีไฮด์ (metaldehyde) และนิโคลซาไมด์ (niclosamide)

 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมทัลดีไฮด์ (metaldehyde) และนิโคลซาไมด์ (niclosamide)  

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-05-29  |   ข่าววันที่: 2020-05-29 |  อ่าน: 280 ครั้ง
 

          ตามที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 180 (3/2563) วันที่ 15 เมษายน 2563 ได้หารือการรับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมทัลดีไฮด์ (metaldehyde) และนิโคลซาไมด์ (niclosamide) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กำจัดหอยในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สืบเนื่องจากการพิจารณาเอกสารรายงานผลทดลองประสิทธิภาพและพิษตกค้าง พบว่าส่วนใหญ่มีการใช้หอยเชอรี่เป็นตัวแทนของศัตรูสัตว์น้ำในการทดลอง ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลทางวิชาการเนื่องจากหอยเชอรี่ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำชายฝั่ง ดังนั้น การทดลองประสิทธิภาพและพิษตกค้างจึงควรมีการปรับเปลี่ยนชนิดสัตว์ทดลองให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง เพื่อให้ได้รายงานผลการทดลองประสิทธิภาพและพิษตกค้างที่ถูกต้องสมบูรณ์ และสามารถนำไปอ้างอิงกับข้อมูลการใช้ที่ระบุในฉลาก นั้น
         ในการนี้ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตขอความร่วมมือผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมทัลดีไฮด์ (metaldehyde) และนิโคลซาไมด์ (niclosamide) ให้ดำเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้
        1. การยื่นขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายฉบับใหม่จะต้องแนบรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพ และพิษตกค้าง ที่ใช้สัตว์ทดลองที่ส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยตรง เช่น หอยเจดีย์ หรือหอยอื่น
        2. แก้ไขฉลากที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมประมง โดยต้องไม่แสดงรูปภาพหรือข้อความที่เกี่ยวกับหอยเชอรี่


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับวัตถุอันตราย.. (5,573)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (4,275) ภารกิจของกลุ่ม.. (2,029) ประวัติของกลุ่ม.. (1,214) ติดต่อนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ.. (1,080) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10.. (1,017) เกี่ยวกับระบบ FSW.. (884) ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากร ที่ 203/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้าสำหรับสินค้าวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่.. (879) ขั้นตอนการดำเนินการกรณีเปลี่ยนแปลงท่าเทียบเรือ.. (862) ติดต่อวัตถุอันตราย.. (842) แผนการปิดระบบเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาระบบโดยการสำรองและกู้คืนข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2562.. (511) ระบบ FSW.. (461) การเรียกเก็บและรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.. (368) ประชาสัมพันธ์ SmartFSW.. (348) ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจัก.. (338) แผนที่.. (310) ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมทัลดีไฮด์ (metaldehyde) และนิโคลซาไมด์ (niclosamide) .. (280) ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้.. (178) การเรียกเก็บและรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.. (100) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรที่นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ พ.ศ. 2563.. (47)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

     สถานที่ตั้ง : อาคารกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)