สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 1,026 ครั้ง
 

สนช.อัญเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ของปวงชนชาวไทย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ส่งหนังสือไปยังสถานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อรับทราบการแต่งตั้งพระรัชทายาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำความขึ้น อัญเชิญ องค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยพระองค์ใหม่ สืบไป

โดยใจความของหนังสือดังกล่าว ระบุว่า ตามที่รัฐบาลได้ชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการสืบราชสมบัติ เพื่อสนองพระราชดำริ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงเห็นว่ายังไม่สมควรกระทำการใดที่แสดงถึงการมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ ในระหว่างที่ประชาชนอยู่ในภาวะทุกข์โศกและยากจะทำใจ และทรงขอเวลาร่วมทุกข์และทำใจเช่นกัน แต่บัดนี้ การพระราชพิธีพระบรมศพได้ล่วงเลยเวลาบำเพ็ญพระราชกุศลทิกษิณานุปทาน จนเข้าเขตปัญญาสมวาร (50 วัน) รัฐบาลจึงกราบบังคมทูลว่า นับเป็นกาลอันสมควร เพื่อให้เป็นไปตามราชประเพณี และรัฐธรรมนูญ อันจะยังความปลื้มปิติและสร้างขวัญ กำลังใจแก่พสกนิกร ซึ่งทรงทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว

โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ต่อมา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ได้ตรัสถวายสัตย์ปฎิญาณสาบานในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามด้วยแล้วนั้น

ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ บัญญัติว่า พระรัชทายาท คือเจ้านายเชื้อพระบรมวงศ์ พระองค์ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสมมุติขึ้น เพื่อเป็นผู้ทรงสืบราชสันตติวงศ์สนองพระองค์ต่อไป

ทั้งนี้โดยตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 นั้น เป็นตำแหน่งเดียวกับที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ เป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์แรกของไทย เมื่อ พ.ศ. 2429 และสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ เป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์ที่สอง เมื่อ พ.ศ. 2437 ซึ่งต่อมา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงรับราชสมบัติ เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ต่อจาก สมเด็จพระบรมชนกนาถ ตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร จึงเป็นตำแหน่งพระรัชทายาท ตามกฎมณเฑียรบาล ตามที่รัฐธรรมนูญระบุถึง ดังนั้นตามโบราณราชนิติประเพณี และข้อกฎหมายที่ปรากฎในรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่มีมาแต่ในอดีต ตลอดจนร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติแจ้งไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อทราบว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นพระรัชทายาทที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งไว้แล้ว ตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และทรงสถิตอยู่ในที่พระรัชทายาทสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ประชุมกันเพื่อรับทราบเรื่องแล้ว นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เชิญสมาชิก สนช. เปล่งเสียง ทรงพระเจริญ และจากนี้ ประธาน สนช. จะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูล อัญเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ของปวงชนชาวไทยสืบไป


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับวัตถุอันตราย.. (5,688)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (4,364) ภารกิจของกลุ่ม.. (2,035) ประวัติของกลุ่ม.. (1,218) ติดต่อนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ.. (1,096) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10.. (1,026) เกี่ยวกับระบบ FSW.. (951) ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากร ที่ 203/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้าสำหรับสินค้าวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่.. (887) ขั้นตอนการดำเนินการกรณีเปลี่ยนแปลงท่าเทียบเรือ.. (869) ติดต่อวัตถุอันตราย.. (845) แผนการปิดระบบเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาระบบโดยการสำรองและกู้คืนข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2562.. (517) ระบบ FSW.. (464) การเรียกเก็บและรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.. (399) ประชาสัมพันธ์ SmartFSW.. (348) ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจัก.. (346) แผนที่.. (319) ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมทัลดีไฮด์ (metaldehyde) และนิโคลซาไมด์ (niclosamide) .. (289) ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้.. (180) การเรียกเก็บและรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.. (112) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรที่นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ พ.ศ. 2563.. (72)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

     สถานที่ตั้ง : อาคารกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)