ประวัติของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

ประวัติของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต 

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2020-03-12  |   ข่าววันที่: 2020-03-01 |  อ่าน: 118 ครั้ง
 

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในสังกัด กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จัดตั้งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 มีประวัติการก่อตั้งหน่วยงาน ดังนี้

ปี พ.ศ. 2527 กรมประมงได้จัดตั้ง "งานกักกันสัตว์น้ำ" ขึ้นที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการควบคุมตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สาเหตุในการจัดตั้ง เนื่องจาก เจ้าหน้าที่กรมประมงและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองปราบปราม ได้จับกุมผู้ครอบครองปลาปิรันย่า 2 ราย มีของกลางเป็นปลาปิรันย่า 48 ตัว จากการตรวจสอบพบว่า มีการลักลอบนำปลาชนิดนี้เข้ามาทางท่าอากาศยานกรุงเทพ ทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความกังวลหากมีการนำปลาชนิดนี้ไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้คลายความกังวลจากกรณีดังกล่าว

ปี พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ฝ่ายตรวจสอบสัตว์น้ำ" สังกัด กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบการนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำ รวมถึงการกำหนดมาตรการกักกันสัตว์น้ำให้เป็นไปตาม ที่กฎหมายกำหนด มีด่านตรวจสัตว์น้ำ 5 แห่ง ประกอบด้วย

1. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานกรุงเทพ

2. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานภูเก็ต

3. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่

4. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานเชียงใหม่

5. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

ปี พ.ศ. 2545 กรมประมง ได้ปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ" สังกัดสำนักบริหารจัดการด้านการประมง มี 1 กลุ่มงาน และด่านตรวจสัตว์น้ำ 7 แห่ง ดังนี้

1. กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์น้ำ

2. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานกรุงเทพ

3. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานภูเก็ต

4. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่

5. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานเชียงใหม่

6. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

7. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก

8. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว

ปี พ.ศ. 2546 กรมประมงมีคำสั่ง ที่ 563/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 จัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำเพิ่มเติมเป็นการภายใน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล

2. ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา

ต่อมาคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีมติเห็นชอบให้กรมประมงปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน สำนักบริหารจัดการด้านการประมง ให้ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ มี 1 กลุ่มงาน และด่านตรวจสัตว์น้ำ 22 แห่ง ดังนี้

1. กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์น้ำ

2. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

3. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือกรุงเทพ

4. ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

5. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา

6. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา

7. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา สาขาปาดังเบซาร์

8. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา สาขาท่าเรือน้ำลึก

9. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต

10. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่

11. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก

12. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

13. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว

14. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงราย

15. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี

16. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส

17. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล

18. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี

19. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด

20. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร

21. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง

22. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร

23. ด่านตรวจสัตว์น้ำช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

ปี พ.ศ. 2554 เปลี่ยนชื่อเป็น "ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต" และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานย่อย 6 หน่วยงาน พร้อมทั้งเพิ่มหน่วยงานย่อย 1 หน่วยงาน ดังนี้

- กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์น้ำ เปลี่ยนชื่อเป็น กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

- ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่

- ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา

- ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา สาขาท่าเรือน้ำลึก เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา

- ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา สาขปาดังเบซาร์ เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์

- ด่านตรวจสัตว์น้ำช่องเม็ก สาขาสะเดา เปลี่ยนชื่อเป็น ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี

- เพิ่มหน่วยงาน กลุ่มงานบริการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

ปี พ.ศ. 2555 มีการจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอีก 1 ด่าน คือ ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง

ปี พ.ศ. 2558 มีการจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอีก 2 ด่าน คือ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ และด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี

ปี พ.ศ. 2559 กรมประมงได้ปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต มีการแบ่งโครงสร้างภายใน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2.กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

3.กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ

4.กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ

มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการด่านฯ 3 ศูนย์

1.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต1 (เชียงราย)

-ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่

-ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก

-ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

-ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร

-ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี

-ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

-ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์

2.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต2 (กรุงเทพฯ)

-ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

-ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

-ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศดอนเมือง

-ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว

-ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี

-ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี

-ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด

-ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร

-ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี

-ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3.ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต3 (สงขลา)

-ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่

-ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา

-ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์

-ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต

-ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส

-ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล

-ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงทูน่าสัญชาติไต้หวัน ณ ท่าเรือภูเก็ตศรีไทย.. (874)  กราฟเปรียบเทียบนำเข้า-ส่งออกปี 2555-2560.. (829) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่.. (680) วันที่ 10 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต ประเภท กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว เเละพ่อเเม่พันธุ์กุ้งข.. (545) 13 ก.ย. 2560 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออก ปลาแซลมอนแช่แข็ง ปริมาณ 60.54 กิโลกรัม ไปยังประเทศสิงคโปร์ ณ อาคา.. (521) วันที่ 29 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ได้สุ่มตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตไปประเทศจีน และฮ่องกง ซึ่งประกอบด้วยกุ้งกุลาดำ กุ.. (505) วันที่ 4-5 มกราคม 2561 เวลา 22.30-05.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ได้สุ่มตรวจสินค้าสัตว์น้ำที่ขออนุญาตส่งออก และให้บริการออกใบรับรอง.. (502) วันที่ 10 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ได้สุ่มตรวจสินค้าสัตว์น้ำ ประเภทกุ้งกุลาดำ และกุ้งขาว ที่ขออนุญาตส่งออกไปประเทศจีน และใ.. (488) การศึกษาดูงาน.. (452) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้.. (440) วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบเรือ OCEAN RICH สัญชาติ เซียร์ราลีโอน ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสัต.. (434) 21-22 ก.ย. 60 เวลา 23.30 น.- 02.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต สุ่มตรวจป้องกันลักลอบการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตไปฮ่องกงและจีน ประกอบด้วย .. (421) ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนตัวแทนสายเรือในระบบ PPS ของกรมประมง.. (414) วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 14.30-15.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ได้สุ่มตรวจสินค้าสัตว์น้ำที่ขออนุญาตส่งออกไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ปลา.. (408) วันที่ 3 -4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 22.00-05.10 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ได้สุ่มตรวจสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต ที่ขออนุญาตส่งออกไปจีนและฮ่อ.. (407) 15 ก.ย.60 เวลา 04.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสอบสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบการแจ้งเข้าเทียบท่า ของเรือTAIKEI MARU NO.1 สัญชาติ ญี่ปุ่น เพื่อเติมเสบีย.. (405) 14 ก.ย. 60 เวลา 23.30 น.- 02.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต สุ่มตรวจป้องกันลักลอบการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตไปประเทศจีน ประกอบด้วย กั้ง ก.. (404) ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำด่านฯ.. (367) Landed Vessels at Phuket Port (Sep2015 to May 2017).. (362) วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 เวลา 21.00 – 01.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) กองควบคุม.. (362)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

     ด่านตรวจประมงภูเก็ต อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110