เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางสาวสุทธิสินี พูลสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมการเปิดโครงการจัดการผักตบชวาเพื่อทำปุ๋ยหมัก ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธาน ทั้งนี้ “ โครงการจัดการผักตบชวาเพื่อทำปุ๋ยหมัก ” เป็นกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ชุมชนให้ความสำคัญต่อการจัดการผักตบชวา โดยการนำผักตบชวามาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก และส่งเสริมให้เกษตรกรนำปุ๋ยที่ได้ไปประโยชน์ในการเกษตรต่อไป เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดการขยายพันธุ์ของผักตบชวา และผลกระทบที่ได้รับจากการขยายพันธ์ุของผักตบชวาที่มีจำนวนมาก เช่น ลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางน้ำ ลดผลกระทบต่อการทำประมง กีดขวางการคมนาคมทางน้ำ เป็นต้น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา


เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางสาวสุทธิสินี พูลสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมการเปิดโครงการจัดการผักตบชวาเพื่อทำปุ๋ยหมัก ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธาน ทั้งนี้ “ โครงการจัดการผักตบชวาเพื่อทำปุ๋ยหมัก ” เป็นกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ชุมชนให้ความสำคัญต่อการจัดการผักตบชวา โดยการนำผักตบชวามาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก และส่งเสริมให้เกษตรกรนำปุ๋ยที่ได้ไปประโยชน์ในการเกษตรต่อไป เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดการขยายพันธุ์ของผักตบชวา และผลกระทบที่ได้รับจากการขยายพันธ์ุของผักตบชวาที่มีจำนวนมาก เช่น ลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางน้ำ ลดผลกระทบต่อการทำประมง กีดขวางการคมนาคมทางน้ำ เป็นต้น  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ดร.ธิดาพร ฉวีภักดิ์ นักวิชากา...  128   นาง กัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉ...  118  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ดร.ธิดาพร ฉวีภักดิ์ นักวิชาก...  113  14 มิ.ย. 65 นางกัญญารัตน์ สุนทราผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์...  102  วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นาย คนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา และ นางกัญญารัตน์ ส...  99  วันที่21กค.65 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต...  92  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราล...  92  วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา...  77  วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ร...  74  วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะ...  69


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ๓๖/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐    chasao2001@yahoo.com   ๐ ๓๘๕๓ ๑๓๘๗   ๐ ๓๘๕๓ ๑๓๘๗   แฟนเพจ