นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน


นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

งานประชาสัมพันธ์ในจังหวัดน่าน


 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และความไว้ใจในการบริหารราชการของภาครัฐ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ กรมประมงจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี อันประกอบด้วยนโยบายหลักท้้ง ๔ ด้าน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ค่านิยมร่วมสำหรับองค์การและบุคลากรทุกคน ยึดถือปฏิบัติควบคู่กับกฏข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564   200   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564   171  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565   141  ในกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ประจำปีงบปร...  141  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565   136  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   112  สนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้เกษตรกร ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้...  111  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   103  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565   84  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565   70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

     228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000    ifnanfish@gmail.com   054 - 793010   054 - 793011   แฟนเพจ