ภารกิจ อำนาจหน้าที่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา


ภารกิจ อำนาจหน้าที่ 

ภารกิจอำนาจหน้าที่


ภารกิจหน่วยงาน

1 ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยชีววิทยาแหล่งน้ำจืด ทรัพยากรชีวภาพ และความหลากหลาย ทางชีวภาพของน้ำจืด

2 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำจืด

3 ประเมินระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด สภาวะการทำการประมง เศรษฐกิจ และสังคมชาวประมง พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

4 พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำจืดให้เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวประมงในการบริการจัดการ การประมงน้ำจืด

6 ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการประมงน้ำจืด

7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ มอบหมาย

8 ตรวจสอบ ติดตามและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกระบวนการผลิตสัตว์น้ำจืด ให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

9 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้ำ สำหรับเป็นแหล่งสร้างอาหารและรายได้แก่ประชาชน การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำ ซึ่งรับผิดชอบ 3 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม

10 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อการจำหน่ายตามความต้องการเกษตรกร

11 ให้บริการทางวิชาการด้านประมงน้ำจืด และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แก่เกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้คำปรึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ฝึกงานนิสิต นักศึกษา ฝึกอบรมเกษตรกร

12 บริหารและพัฒนาประสิทธิภาพของทรัพยากรด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ราชการ

13 งานธุรการ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ งานบุคลากรดูแลความเรียบร้อยสถานที่ราชการ และเวรยามรักษาการ ควบคุมการใช้ การดูแล บำรุงรักษายานพาหนะ

14 งานวิจัยแหล่งน้ำ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ชีววิทยาแหล่งน้ำ ทรัพยากรประมง สภาวะการทำประมง สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมง เพื่อประเมินสถานการณ์ และคาดการณ์ผล ผลิตประมงในแหล่งน้ำ และใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ ติดตาม เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตประมงและดำรงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำการประมง และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับ ดูแลด้านการทำการประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000    if-korat@hotmail.com   0-4493-3581,0-4493-3582   0-4493-3581,0-4493-3582