ภารกิจ อำนาจหน้าที่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ 

ภารกิจอำนาจหน้าที่

 เผยเเพร่: 2018-02-21  |   ข่าววันที่: 2018-02-21 |  อ่าน: 534 ครั้ง
 

ภารกิจหน่วยงาน

1 ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยชีววิทยาแหล่งน้ำจืด ทรัพยากรชีวภาพ และความหลากหลาย ทางชีวภาพของน้ำจืด

2 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำจืด

3 ประเมินระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด สภาวะการทำการประมง เศรษฐกิจ และสังคมชาวประมง พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

4 พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำจืดให้เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวประมงในการบริการจัดการ การประมงน้ำจืด

6 ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการประมงน้ำจืด

7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ มอบหมาย

8 ตรวจสอบ ติดตามและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกระบวนการผลิตสัตว์น้ำจืด ให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

9 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้ำ สำหรับเป็นแหล่งสร้างอาหารและรายได้แก่ประชาชน การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำ ซึ่งรับผิดชอบ 3 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม

10 ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อการจำหน่ายตามความต้องการเกษตรกร

11 ให้บริการทางวิชาการด้านประมงน้ำจืด และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แก่เกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้คำปรึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ฝึกงานนิสิต นักศึกษา ฝึกอบรมเกษตรกร

12 บริหารและพัฒนาประสิทธิภาพของทรัพยากรด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ราชการ

13 งานธุรการ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ งานบุคลากรดูแลความเรียบร้อยสถานที่ราชการ และเวรยามรักษาการ ควบคุมการใช้ การดูแล บำรุงรักษายานพาหนะ

14 งานวิจัยแหล่งน้ำ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ชีววิทยาแหล่งน้ำ ทรัพยากรประมง สภาวะการทำประมง สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมง เพื่อประเมินสถานการณ์ และคาดการณ์ผล ผลิตประมงในแหล่งน้ำ และใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ ติดตาม เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตประมงและดำรงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำการประมง และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับ ดูแลด้านการทำการประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (13,947)  ประวัติของหน่วยงาน.. (3,200) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ปักษ์หลัง).. (1,276) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,092) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (ปักษ์แรก).. (809) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2560.. (780) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2561 (ปักษ์แรก).. (739) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ปักษ์แรก).. (605) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 กันยายน 2560.. (573) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560.. (570) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2561 (ปักษ์หลัง).. (545) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 31 มีนาคม 2560.. (544) ภารกิจ อำนาจหน้าที่.. (534) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ พฤศจิกายน 2560 (ปักษ์หลัง).. (506) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ปักษ์หลัง).. (504) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 15-31 ตุลาคม 2560.. (492) แบนเนอร์.. (462) ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 เมษายน 2560.. (443) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (ปักษ์แรก).. (434) ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ปักษ์แรก).. (429)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     194  หมู่ 5  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000