แนวทางการนำเรือออกนอกระบบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการนำเรือออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

แนวทางการนำเรือออกนอกระบบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการนำเรือออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-02-04  |   ข่าววันที่: 2019-02-04 |  อ่าน: 137 ครั้ง
 

ตามที่ปรากฎข่าวทางสื่อมวลชนว่าจะมีกลุ่มประชาชนที่เรียกตนเองว่าเป็นชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐในการจัดระบบทำการประมงให้ถูกต้องตามกฎหมาย จะมาขออนุญาตชุมนุมสาธารณะบริเวณหน้ากระทรวงเกษตรฯเพื่อเรียกร้องเร่งรัดให้มีการพิจารณาโครงการนำเรือออกนอกระบบให้ทราบผลโดยเร็ว นั้น

     เพื่อให้ชาวประมงกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ได้ทราบข้อเท็จจริงและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการนำเรือออกนอกระบบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการนำเรือออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนและคณะทำงานซึ่งมี รมว.กษ.เป็นประธานตามคำสั่งของ นรม. ว่าขณะนี้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯได้เร่งรัดดำเนินการโดยได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการนำเรือออกนอกระบบเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้ว จึงขอให้ ปล.กษ.และอ.กรมประมงได้ส่งผู้แทนระดับบริหารของกษ.และกรมประมงออกไปพบและทำความเข้าใจกับกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดภาระชาวประมงที่จะต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองและเวลาในการประกอบอาชีพเดินทางมาขออนุญาตชุมนุมสาธารณะในกทม. ดังนี้

1.หลักการพิจารณานำเรือออกนอกระบบ จะพิจารณาจากความเดือดร้อนของชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการต่างๆของภาครัฐในการจัดการระบบประมงที่ถูกกฎหมายโดยจะได้นำข้อมูลกลุ่มเรือประมงที่ภาครัฐเคยสำรวจและจัดทำข้อมูลไว้ในปี 2558-2560 มาพิจารณาเป็นกลุ่มแรกเร่งด่วนที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยา

2.กลุ่มชาวประมงที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐในการนำเรือออกนอกระบบครั้งนี้ จะต้องเป็นชาวประมงเจ้าของเรือที่ไม่เคยกระทำผิดกฎหมายรวมทั้งไม่เคยใช้เรือและเครื่องมือที่ผิดกฎหมายในการประกอบอาชีพประมงมาก่อน

3.กลุ่มชาวประมงตามข้อ 2 ที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ จะเเบ่งเป็นกลุ่มๆตามความเดือดร้อน/ระยะเวลาหยุดทำการประมง/โอกาสที่จะได้รับการอนุญาตทำการประมงต่อไปรวมทั้งความสมัครใจในการประกอบอาชีพประมงต่อไปหรือไม่อย่างไรด้วย

4.ปัจจุบันคณะอนุ กก.กลั่นกรองฯสามารถกำหนดกลุ่มเรือประมงเป้าหมายที่จะนำออกนอกระบบได้แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความมีอยู่จริงและประเมินมูลค่าเรือประมงของชาวประมงที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาว่ามีสภาพอย่างไรเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยเรือประมงกลุ่มเป้าหมายที่จะนำออกนอกระบบต่อไปโดยจะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมแก่ชาวประมงรวมทั้งความถูกต้องโปร่งใสที่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการด้วย

      อนึ่ง คณะ อนุ กก.กลั่นกรองฯจะเร่งรัดดำเนินการรวบรวมรายละเอียดตามข้อ 1-4 เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคำสั่ง นรม.ภายในเดือน ก.พ.62 จึงขอให้ชาวประมงที่มียังมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดได้ส่งตัวเเทน
มาพบหรือสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงได้ที่อธิบดีกรมประมงในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯหรือ ปล.กษ.ก็ได้เช่นกัน


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • แจ้งประกอบการกิจการโรงงาน ตามกฎหมายประมง.. (668)  ตั้งศูนย์จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) จังหวัดชลบุรี.. (612) การยื่นขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์รอบปี 2561 -2562.. (543) กุ้งก้ามแดง.. (478) ร่วมพิธีการวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐.. (475) อบรมการแปรรูป สมาชิกแปลงใหญ่ ๖๑.. (475) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่จังหวัดชลบุรี.. (464) อ่างคลองหลวง.. (443) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ.. (436) สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้รับเกียรติบัติเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์.. (434) การดำเนินการมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่ต้องการเลี้ยงให้กรมประมง.. (416) ปล่อยกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ.. (303) กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต.. (287) กิจกรรมการบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงาน.. (268) รับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (249) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม .. (239) ประชุมการตรวจติดตามงานภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (234) ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยืดไว้.. (213) ประชาสัมพันธ์ กรมประมง.. (201) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ๑๒ สิงหาคม.. (194)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000