กลุ่มวิชาการ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมประเภทสไลด์โชว์!

 แผนผัง   สถิติ  UIP 671 | PV 2K

www4.fisheries.go.th/technical.marine

สแกน QR Code  พิมพ์   *news1326#   กดส่ง

ยังไม่มีข่าวกิจกรรม!

ยังไม่มีเอกสาร/สื่อ!
ยังไม่มีข้อมูลเหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง!

 กลุ่มวิชาการ

  กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง

อาคารปลอดประสพ ชั้น 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 แผนที่กลุ่มวิชาการ
Latitude:13.8439579   Longitude:100.575451
ยังไม่มีรูปหน่วยงานของท่าน!