กลุ่มวิชาการ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมประเภทสไลด์โชว์!


https://www4.fisheries.go.th/technical.marine

ยังไม่มีข่าวกิจกรรม!

ยังไม่มีเอกสาร/สื่อ!
ยังไม่มีข้อมูลเหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง!

 กลุ่มวิชาการ

  กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง

อาคารปลอดประสพ ชั้น 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  0 2561 2962

  0 2561 2962

  tech.marine2012@gmail.com

 แผนที่กลุ่มวิชาการ

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ยังไม่มีรูปหน่วยงานของท่าน!