ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
กำลังปิดใน 30 วินาที แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 7.1K | อ่าน: 20.3K

www4.fisheries.go.th/mf-smdec
   (2019/06/14) ประกาศผู้ชนะการเช่าชื่อโดเมนเนม dof.in.th ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/05/07) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อค่าวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2019/06/25) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2019/06/25) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2019/06/25) ประกาศผู้ชนะการจ้างขัดล้างทำความสะอาดพื้นทางเดินหน้าอาคารศูนย์ฯ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/06/13) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/06/21) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2019/06/21) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างพิมพ์ปกเอกสารวิชาการพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2019/06/21) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบริการส่งข้อมูลระบุตำแหน่งเรือผ่านดาวเทียมด้วยระบบ Polling โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาป..    (2019/06/25) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างพิมพ์หนังสือ คู่มือการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) จำนวน 80 เล่ม ข..  อ่านทั้งหมด
   (2019/05/07) ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2019/04/18) ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/03/25) ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์..    (2019/03/11) ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กองโคร..    (2019/03/13) ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์..    (2019/03/07) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ยกเลิกประกาศและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทั..    (2019/03/04) แผนการจัดจ้างซ่อมแซมพื้นห้องปฏิบัติงานผู้ตรวจราชการกรม ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/03/01) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ..    (2019/02/12) ประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดออกจากบัญชีโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวนทั้งสิ้น 53 รายการ..    (2019/01/29) ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 24 รายการและวัสดุที่ชำรุด 9 รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม..  ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   (2019/06/19) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องจ้างบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ จำนวน 3 เคร..    (2019/05/28) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องจ้างซ่อมเปลือกเรือตรวจประมงน้ำจืด ขนาด 19 ฟุต จำนวน 2 ลำ กองต..    (2019/05/17) ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เค..    (2019/05/16) เผยแพร่แผนประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องจ้างเหมาบริการดูแลระบบ Helpdesk ศูนย์เทศโนโลยีส..    (2019/05/13) เผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมห้องตะเพียน จำนวน 1 งาน สำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/05/08) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาบริการตรวจสอบข้อมูลความถุกต้องของสมุดบันทึกก..    (2019/04/25) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องโครงการปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาติทำการประมงแบบอิเลคทรอนิกส์(..    (2019/04/17) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง..    (2019/04/05) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการก่อสร้างศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเ..    (2019/04/01) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
   (2019/06/14) ประกาศผู้ชนะการเช่าชื่อโดเมนเนม dof.in.th ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/05/07) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อค่าวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2019/06/25) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2019/06/25) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2019/06/25) ประกาศผู้ชนะการจ้างขัดล้างทำความสะอาดพื้นทางเดินหน้าอาคารศูนย์ฯ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/06/13) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/06/21) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2019/06/21) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างพิมพ์ปกเอกสารวิชาการพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2019/06/21) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบริการส่งข้อมูลระบุตำแหน่งเรือผ่านดาวเทียมด้วยระบบ Polling โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาป..    (2019/06/25) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างพิมพ์หนังสือ คู่มือการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) จำนวน 80 เล่ม ข..  ประกวดราคา ทั้งหมด
   (2019/06/21) ราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค..    (2019/06/22) ราคากลาง โครงการต่อแพบรรทุกรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา..    (2019/06/07) ราคากลาง โครงการจ้างซ่อมเปลือกเรือตรวจประมงน้ำจืด ขนาด 19 ฟุต จำนวน 2 ลำ ของกองตรวจการประมง..    (2019/05/31) ราคากลาง จัดจ้างโครงการพัฒนาระบบการรายงาน (Electronic Report) ของผู้สังเกตการณ์ ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่..    (2019/05/29) ราคากลาง จ้างสำรวจ ปรับพื้นที่ วางระบบสาธารณูปโภค และออกแบบอาคารที่ตั้งศูนย์ One Stop Service สมุทรสาคร ของกองบริหารจัดก..    (2019/05/22) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าป..    (2019/05/08) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/05/16) ราคากลาง การจัดจ้างทำโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านการประมง จำนวน 1 งาน ของสำนักงานเลขาน..    (2019/05/16) ราคากลาง จ้างเหมาบริการดูแลระบบ Helpdesk ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/05/15) ราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของสมุดบันทึกการทำการประมง (logbook) ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำก..  ราคากลาง ทั้งหมด
   (2018/06/06) สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/06) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช..    (2017/09/05) ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (E-APD..    (2017/09/05) ยกเลิกประกาศ สอบราคาการจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/04) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา..  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

  79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com

ระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com

Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-11-10 08:45:00 น. (ลำดับที่: 233)