ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
กำลังปิดใน 30 วินาที แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 4.6K | อ่าน: 13.3K

www4.fisheries.go.th/mf-smdec
   (2018/09/18) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงอาคารผลิตอาหารสัตว์น้ำ และอาคารทดสอบ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..    (2018/09/18) เอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงอาคารผลิตอาหารสัตว์น้ำ และอาคารทดสอบ จำนวน 1 หลัง ของกองวิจัยและพัฒนาอาหาร..    (2018/09/18) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/09/11) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปา ชั้นดาดฟ้า อาคารปลอดประสพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะ..    (2018/09/13) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎฮ6720 กรุงเทพมหานคร ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/09/13) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารส..    (2018/09/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอ..    (2018/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอ..    (2018/09/17) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2018/09/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..  อ่านทั้งหมด
   (2018/09/18) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/09/12) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองตรวจการประมง..    (2018/09/10) ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/09/06) ประการการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 270 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8..    (2018/09/06) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์ การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และประกาศกรมประมงเรื่อง ปร..    (2018/09/05) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2018/08/30) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร)..    (2018/08/29) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง..    (2018/08/22) เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจโรคสัตว์น้ำอาคาร จำนวน 1 หลัง กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ..    (2018/08/24) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 กลุ่ม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กอ..  ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   (2018/09/18) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงอาคารผลิตอาหารสัตว์น้ำ และอาคารทดสอบ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..    (2018/09/18) เอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงอาคารผลิตอาหารสัตว์น้ำ และอาคารทดสอบ จำนวน 1 หลัง ของกองวิจัยและพัฒนาอาหาร..    (2018/09/11) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปา ชั้นดาดฟ้า อาคารปลอดประสพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะ..    (2018/09/13) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎฮ6720 กรุงเทพมหานคร ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/09/13) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารส..    (2018/09/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอ..    (2018/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอ..    (2018/09/17) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2018/09/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/09/13) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 กลุ่ม จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค..  ประกวดราคา ทั้งหมด
   (2018/06/06) สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/06) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช..    (2017/09/05) ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (E-APD..    (2017/09/05) ยกเลิกประกาศ สอบราคาการจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/04) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา..  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
   (2018/09/17) ราคากลาง จัดจ้างโครงการการจัดทำระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงอิเล็กทรอนิกส์ (e-license) รองรับการขอใบอนุญารตทำการประมงพาณิ..    (2018/09/13) ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 กลุ่ม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองตรวจสอบคุณภ..    (2018/09/10) ราคากลาง สอบราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 ชุดรายการ..    (2018/09/13) ราคากลางปรับปรุงระบบประปา-บาดาล จำนวน 1 ระบบ..    (2018/09/05) ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองวิจัยและพ..    (2018/09/10) ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงการทำการประมงไทยแบบบูรณาการและการจัดหาอุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลการจัดการความเสี่ยง ข..    (2018/09/07) ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 11..    (2018/08/29) ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 11..    (2018/08/24) ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ..    (2018/08/23) ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสเทศและการสื่อสาร..  ราคากลาง ทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

  79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com

ระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com

Copyright © 2016-2018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-11-10 08:45:00 น. (ลำดับที่: 231)