นายวรพงษ สาระรัตน์

ประมงจังหวัดสกลนคร
    


นายสดึง คำมุงคุณ

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายประทีป ศรีโภคา

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสาวกนกกานต์ คำปัน

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    


นางสาวศิริยาพร ปิยะนันท์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นายอนุวัต พจนา

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นางวราภรณ์ นานาวัน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


-ว่าง-

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอวานรนิวาส)
    
นายสมบัติ อาจารีย์

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอสว่างแดนดิน)
    
นายพันธ์ศักดิ์ ใครบุตร

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอพังโคน)
    
นายสมเกียรติ มณีฉาย

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอเมืองสกลนคร)
    


นางสาวยุพเรศ ไชยทา

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภออากาศอำนวย)
    
นางสาวพงกชธร ศรีวิไล

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอพรรณานิคม)
    
นางสาวสมฤดี ศิริรัตน์

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
(ประมงอำเภอบ้านม่วง)
    


นายประจวบ จันหุณี

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายพิบูล กุลสอนนาน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายทวีศักดิ์ จันทะม่วง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายรังสรรค์ เรียมแสน

เจ้าพนักงานประมง
(พน้กงานราชการ)
    
-ว่าง-

เจ้าพนักงานประมง
(พน้กงานราชการ)
    
นางสาวกรนิกา ยานิตย์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวไกรวรรณ ยะไชยศรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    


นางสมปอง งอยแพง

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000    sakon_fpo@hotmail.com   042 713664   042 730470   แฟนเพจ