บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
นางสาวเรณู สิริมงคลถาวร

ประมงจังหวัดสกลนคร
    


นายสดึง คำมุงคุณ

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายประทีป ศรีโภคา

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสาวกนกกานต์ คำปัน

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    


นางสาวศิริยาพร ปิยะนันท์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    
นายมลากูล ฉายแสง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นางวราภรณ์ นานาวัน

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นายอำนาจ คล่องแคล่ว

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอวานรนิวาส)
    
นายสมบัติ อาจารีย์

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอสว่างแดนดิน)
    
นายพันธ์ศักดิ์ ใครบุตร

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอพังโคน)
    
นายอโนทัย วรสินธุ์

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ประมงอำเภอเมืองสกลนคร)
    


นางสาวยุพเรศ ไชยทา

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ประมงอำเภออากาศอำนวย)
    
นางสาวพงกชธร ศรีวิไล

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ประมงอำเภอพรรณานิคม)
    
นางสาวสมฤดี ศิริรัตน์

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
(ประมงอำเภอบ้านม่วง)
    
นายประจวบ จันหุณี

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายไพยนต์ สุวรรณไตรย์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายพิบูล กุลสอนนาน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายทวีศักดิ์ จันทะม่วง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายรังสรรค์ เรียมแสน

เจ้าพนักงานประมง
(พน้กงานราชการ)
    
นายฐาปกรณ์ สุขเสน

เจ้าพนักงานประมง
(พน้กงานราชการ)
    
นางสาวกรนิกา ยานิตย์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวไกรวรรณ ยะไชยศรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000