บุคลากรกลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (พทภ.)
นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    


นางสาวนิตยา วุฒิเจริญมงคล

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
    


นางสาวฐิติภัทร สังข์ขาว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวกนกอร ห่อนาค

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวศลุตา สุขช่วย

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาววราภรณ์ จันทิมา

นักภูมิศาสตร์
(พนักงานราชการ)
    
นายอดุลวิทย์ ชูเชิด

นักภูมิศาสตร์
(พนักงานราชการ)
    
นายวัชรินทร์ สมเขาใหญ่

นักภูมิศาสตร์
(พนักงานราชการ)
    
นายนพรัตน์ จันหมื่น

นักภูมิศาสตร์
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์จวน

นักภูมิศาสตร์
    
นางสาวขนิษฐา ทิพย์โลหิต

นักภูมิศาสตร์
    
นายอารยะ เยาดำ

นักภูมิศาสตร์
    
นางสาวกรรณิกา คงมาก

นักภูมิศาสตร์
    
นายอภินันท์ อรรคทิมากูล

นักภูมิศาสตร์
    
นางสาวธัญญรัตน์ บุญมี

นักภูมิศาสตร์
    
นางสาววนิชญา ดวงจันทร์

นักภูมิศาสตร์
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (พทภ.)

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900