บุคลากร กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

นางสาวนิตยา วุฒิเจริญมงคล

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(ชำนาญการ)
    
นางสาวฐิติภัทร สังข์ขาว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวกนกอร ห่อนาค

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวศลุตา สุขช่วย

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาววราภรณ์ จันทิมา

นักภูมิศาสตร์
(พนักงานราชการ)
    
นายอดุลวิทย์ ชูเชิด

นักภูมิศาสตร์
(พนักงานราชการ)
    
นายวัชรินทร์ สมเขาใหญ่

นักภูมิศาสตร์
(พนักงานราชการ)
    
นายอภินันท์ อรรคทิมากูล

นักภูมิศาสตร์
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวขนิษฐา ทิพย์โลหิต

นักภูมิศาสตร์
    
นายอารยะ เยาดำ

นักภูมิศาสตร์
    
นางสาวธัญญภัสร์ คงมาก

นักภูมิศาสตร์
    
นางสาวธัญญรัตน์ บุญมี

นักภูมิศาสตร์
    


นางสาวพิทยา ปันลัง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    fisheries.gis@gmail.com   0 2940 6278 , 0 2562 0600-15 ต่อ 5111   0 2940 6278