บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดสตูล
นายโสภณ อ่อนคง

ประมงจังหวัดสตูล
    


นายประชิด ตรีพลอักษร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นางสาวศิริพร เดชทองคำ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายอดินันท์ บวชเหตุ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)
    


นายชาริฟ มรรคาเขต

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
ตำแหน่งว่าง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวอภิรดี ณ ไพรี

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(นักวิชาการประมงปฎิบัติการ)
    


นายจรัญ หลีหมัน

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นางสาวปณิดา หมาดหวัง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นายวนัท ทาบทอง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวิรัตน์ พลายแสง

เจ้าหน้าที่ Seabook
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    


นางสาวนิวัรดา เจะดาโอ๊ะ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
    


นางเฉลิมศรี แก้วบริสุทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นางโสภา ณารัตน์

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานพิมพ์ ส.4)
    


นางสาวพิชญ์พจี สุวรรณรัตน์

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล / เจ้าหน้าที่พัสดุ)
    
นายประธาน ทนงาน

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง / พนักงานขับรถยนต์)
    


นายกูไซม่อน สัญญา

นายท้ายเรือกลลำน้ำ
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นางนพรัตน์ โพธิ์ทอง

แม่บ้าน
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นายสุชาติ ศรีอินทรสุทธิ

ยาม
(พนักงานจ้างเหมา)
    


นายสมรักษ์ รักปลื้ม

ประมงอำเภอทุ่งหว้า
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายธีระภักดิ์ ชาติสุวรรณ

ประมงอำเภอละงู
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสุภกิจ เหรียญกิจการ

ประมงอำเภอเมืองสตูล
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสาวกฤษณี ศรีวัฒนเวช

ประมงอำเภอท่าแพ
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นางสาวกังสดาล เหมโคกน้อย

ประมงอำเภอควนกาหลง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางสาวสุกัญญา บูสู

ประมงอำเภอมะนัง
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

 443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000