บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดสตูล
นายโสภณ อ่อนคง

ประมงจังหวัดสตูล

ชื่อ : นายโสภณ อ่อนคง
ตำแหน่ง : ประมงจังหวัดสตูล
สายด่วน : -
โทรศัพท์ : 0 7477 2201
อีเมลล์ : Satunfish91@gmail.com
สถานที่ทำงาน : 
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

    


นายประชิด ตรีพลอักษร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นางสาวศิริพร เดชทองคำ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวอภิรดี ณ ไพรี

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายชาริฟ มรรคาเขต

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายภาคภูมิ รามศรี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสมรักษ์ รักปลื้ม

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายอดินันท์ บวชเหตุ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)
    
นางสาวปณิดา หมาดหวัง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นายวนัท ทาบทอง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวิรัตน์ พลายแสง

เจ้าหน้าที่ Seabook
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    


นางเฉลิมศรี แก้วบริสุทธิ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
    


นางสาวกัณฑ์ชุติสรา วรธนณุกรณ์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นางโสภา ณารัตน์

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานพิมพ์ ส.4)
    


นายนันทวัฒน์ ฮะยีบีลัง

พนักงานราชการ
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล / เจ้าหน้าที่พัสดุ)
    
นายประธาน ทนงาน

พนักงานราชการ
(พนักงานผู้ช่วยประมง / พนักงานขับรถยนต์)
    


นายจรัญ หลีหมัน

ประมงอำเภอทุ่งหว้า
    
นายธีระภักดิ์ ชาติสุวรรณ

ประมงอำเภอละงู
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสุภกิจ เหรียญกิจการ

ประมงอำเภอเมืองสตูล
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสาวกฤษณี ศรีวัฒนเวช

ประมงอำเภอท่าแพ
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นางสาวกังสดาล เหมโคกน้อย

ประมงอำเภอควนกาหลง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางสาวสุกัญญา บูสู

ประมงอำเภอมะนัง
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายกูไซม่อน สัญญา

นายท้ายเรือกลลำน้ำ
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นางนพรัตน์ โพธิ์ทอง

แม่บ้าน
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นายสุชาติ ศรีอินทรสุทธิ

ยาม
(พนักงานจ้างเหมา)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

 443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000