บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดสตูล
นายโสภณ อ่อนคง

ประมงจังหวัดสตูล


ชื่อ : นายโสภณ อ่อนคง
ตำแหน่ง : ประมงจังหวัดสตูล
สายด่วน : -
โทรศัพท์ : 0 7477 2201
อีเมลล์ : Satunfish91@gmail.com
สถานที่ทำงาน : 
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

    


นายประชิด ตรีพลอักษร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นางสาวศิริพร เดชทองคำ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวอภิรดี ณ ไพรี

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายชาริฟ มรรคาเขต

นักวิชาการประมง
    
นายภาคภูมิ รามศรี

นักวิชาการประมง
    


นายสมรักษ์ รักปลื้ม

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายอดินันท์ บวชเหตุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นางสาวปณิดา หมาดหวัง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นายวนัท ทาบทอง

นักวิชาการประมง
    
นายวิรัตน์ พลายแสง

เจ้าหน้าที่ Seabook
    


นางเฉลิมศรี แก้วบริสุทธิ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
    


นางสาวกัณฑ์ชุติสรา วรธนณุกรณ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นางโสภา ณารัตน์

พนักงานพิมพ์ ส.4
    


นายนันทวัฒน์ ฮะยีบีลัง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล / เจ้าหน้าที่พัสดุ
    
นายประธาน ทนงาน

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายจรัญ หลีหมัน

ประมงอำเภอทุ่งหว้า
    
นายธีระภักดิ์ ชาติสุวรรณ

ประมงอำเภอละงู
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสุภกิจ เหรียญกิจการ

ประมงอำเภอเมืองสตูล
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสาวกฤษณี ศรีวัฒนเวช

ประมงอำเภอท่าแพ
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นางสาวกังสดาล เหมโคกน้อย

ประมงอำเภอควนกาหลง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางสาวสุกัญญา บูสู

ประมงอำเภอมะนัง
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายกูไซม่อน สัญญา

นายท้ายเรือกลลำน้ำ
    
นางนพรัตน์ โพธิ์ทอง

แม่บ้าน
    
นายสุชาติ ศรีอินทรสุทธิ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

 443  หมู่ที่ 6  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  91000