นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ

ประมงจังหวัดกาญจนบุรี
    


นายเติมศักดิ์ คงสำราญ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
น.ส.ธิดาวรรณ โพธิ์เพ็ชร

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางสาวน้ำค้าง ฉ่ำสูงเนิน

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายสุเวชย์ สินชัย

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายโชคชัย วงษ์อู่ทอง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวไข่มุก ศักดิ์คิรีชัย

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายอุดมพร รื่นเกษม

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอท่าม่วง

    
นายจารุกิตติ์ กุดาศรี

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอหนองปรือ

    
นายไพศาล รัตนา

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอทองผาภูมิ

    
นางสาวศิวพร ราชสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอพนมทวน

    


นางรัชนีกร รัตนา

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอไทรโยค

    
นายกฤตภาส สุขะชีวานนท์

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอท่ามะกา

    
นายนฤนาท เผือกจีน

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอสังขละบุรี

    
นายภาคย์ จินดาโชติ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอศรีสวัสดิ์

    


นายกรกวี ศรีอินทร์

นักวิชาการประมง
    
นายสุระสิทธิ์ กุลชาติ

นักวิชาการประมง
    
นายอภิศักดิ์ สงวนธรรม

นักวิชาการประมง
    
น.ส.นภาพร ล่ำสัน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นายวิเลียน ดิษฐบรรจง


    
นางพเยาว์ มณีเนตร


    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

 219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000    fpo_kanchanaburi@fisheries.go.th   034564302   034564302