นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ

ประมงจังหวัดกาญจนบุรี
    


นายจิระพงศ์ ศิริวัฒน์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
น.ส.ธิดาวรรณ โพธิ์เพ็ชร

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
ว่าง

-
(-)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายสุเวชย์ สินชัย

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายเติมศักดิ์ คงสำราญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวน้ำค้าง ฉ่ำสูงเนิน

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


ว่าง
ประมงอำเภอท่าม่วง

    
นายจารุกิตติ์ กุดาศรี

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอหนองปรือ

    
ว่าง
ประมงอำเภอทองผาภูมิ

    
นางสาวศิวาพร ราชสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอพนมทวน

    


นางรัชนีกร รัตนา

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอไทรโยค

    
ว่าง
ประมงอำเภอท่ามะกา

    
นายนฤนาท เผือกจีน

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอสังขละบุรี

    
นายภาคย์ จินดาโชติ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

ประมงอำเภอศรีสวัสดิ์

    


นายกรกวี ศรีอินทร์

นักวิชาการประมง
    
นายสุระสิทธิ์ กุลชาติ

นักวิชาการประมง
    
นายอภิศักดิ์ สงวนธรรม

นักวิชาการประมง
    
น.ส.นภาพร ล่ำสัน

เจ้าพนักงานธุรการ
    


นางสาวณัฐวรรณ สุขสม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นางสาวฐานภา ปลาทิพย์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นายกิตติภูมิ ศรีสกุล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นางสาวนฤมล ขาวขำ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นายเกียรติศักดิ์ เรืองจรูญ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    


นายวิเลียน ดิษฐบรรจง


    
นางพเยาว์ มณีเนตร


    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

 219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000    fpo-kanchanaburi@dof.in.th   034564302   034564302