บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี
นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ

ประมงจังหวัดกาญจนบุรี
    


นายจิระพงศ์ ศิริวัฒน์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง

    
น.ส.ธิดาวรรณ โพธิ์เพชร

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
-

-
(-)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายสุเวชย์ สินชัย

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายเติมศักดิ์ คงสำราญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
-

-
(-)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

    


นายทรงจำ เครื่องสาย

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอท่าม่วง

    
นายจารุกิตติ์ กุดาศรี

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอหนองปรือ

    
นายณรงค์ เทศธรรม

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอทองผาภูมิ

    
นางสาวศิวาพร ราชสุวรรณ

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอพนมทวน

    


นางรัชนีกร รัตนา

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ประมงอำเภอไทรโยค

    
นางวิจิตรา ผินอินทร์

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอท่ามะกา

    
นายนฤนาท เผือกจีน

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ประมงอำเภอสังขละบุรี

    
นายภาคย์ จินดาโชติ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ประมงอำเภอศรีสวัสดิ์

    


นายกรกวี ศรีอินทร์

นักวิชาการประมง
    
นายสุระสิทธิ์ กุลชาติ

นักวิชาการประมง
    
นายอภิศักดิ์ สงวนธรรม

นักวิชาการประมง
    
น.ส.นภาพร ล่ำสัน

เจ้าพนักงานธุรการ
    


นายวิเลียน ดิษฐบรรจง


    
นางพเยาว์ มณีเนตร


    
นายคมกฤษ มณีเนตร


    
นางสาวอมรรัตน์ เพ็ชรเกลี้ยง


    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

 219 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000