บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี


นายจิระพงศ์ ศิริวัฒน์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง

    
นายเติมศักดิ์ คงสำราญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางสาวศลิษา ผมหอม

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายสุเวชย์ สินชัย

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางรัชนีกร รัตนา

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายนฤนาท เผือกจีน

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายทรงจำ เครื่องสาย

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอท่าม่วง

    
จ่าเอกยงยุทธ อิทรรัตน์

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอหนองปรือ

    
นายณรงค์ เทศธรรม

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอทองผาภูมิ

    
นางปรียา ประกอบธรรม

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอพนมทวน

    


นางวิจิตรา ผินอินทร์

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอท่ามะกา

    
น.ส.ธิดาวรรณ โพธิ์เพชร

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

ประมงอำเภอไทรโยค

    
นายภาคย์ จินดาโชติ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

ประมงอำเภอศรีสวัสดิ์

    


นายกรกวี ศรีอินทร์

นักวิชาการประมง
    
นายสุระสิทธิ์ กุลชาติ

นักวิชาการประมง
    
นายอภิศักดิ์ สงวนธรรม

นักวิชาการประมง
    
น.ส.สุวรรณา จันทรหอม

เจ้าพนักงานธุรการ
    


นายวิเลียน ดิษฐบรรจง


    
นางพเยาว์ มณีเนตร


    
นายคมกฤษ มณีเนตร


    
นางสาวอมรรัตน์ เพ็ชรเกลี้ยง


    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี 219 หมู่ 12  ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000