บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย

ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

ประวัติและผลงาน

    


นางสุชีลา อุบลสอาด

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นางสาวปิยะนันท์ วงษ์ลา

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นางสาวอรวรรณ พันนุ้ย

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางพรรณภา มีขุน

ประมงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

    
นายสายัน อาสาวัง

ประมงอำเภอหล่มเก่า
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอหล่มเก่า และอำเภอน้ำหนาว

    


นางสุภารัตน์ ศรีสังข์

ประมงอำเภอชนแดน
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอชนแดน และอำเภอวังโป่ง

    
นางสาวมุกมณี มุสิกรัตน์

ประมงอำเภอหนองไผ่
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอหนองไผ่ และอำเภอบึงสามพัน

    


นางณิชปภา สารารักษ์

ประมงอำเภอหล่มสัก
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอหล่มสัก

    
ว่าง

ประมงอำเภอวิเชียรบุรี
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอวิเชียรบุรี

    


นายพิเชษฐ์ จั่นตอง

ประมงอำเภอศรีเทพ
(ชำนาญงาน)

รับผิดชอบอำเภอศรีเทพ

    
นางสาวสมมาศ บุญยวง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

รับผิดชอบอำเภอเขาค้อ

    


นางโสภา พยัคฆเดช

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาววิมลรัตน์ พิมพา

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางสาวสุดารัช แก้วอำภา

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
ว่าง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นางจารุวรรณ แจ่มผล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

 ๓๓๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐