บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย

ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

ประวัติและผลงาน

    


นายบุญส่ง พานชัยภูมิ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นางสาวมุกมณี มุสิกรัตน์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางสาวปิยะนันท์ วงษ์ลา

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นายสายัน อาสาวัง

ประมงอำเภอหล่มเก่า
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอหล่มเก่า และอำเภอน้ำหนาว

    


นางณิชปภา สารารักษ์

ประมงอำเภอหล่มสัก
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอหล่มสัก

    
นางสุภารัตน์ ศรีสังข์

ประมงอำเภอชนแดน
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอชนแดน และอำเภอวังโป่ง

    


ว่าง

ประมงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

    
ว่าง

ประมงอำเภอวิเชียรบุรี
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอบึงสามพัน

    


นางสาวสมมาศ บุญยวง

ประมงอำเภอศรีเทพ
(ชำนาญงาน)

รับผิดชอบอำเภอศรีเทพ และอำเภอเขาค้อ

    
นางสาวอรวรรณ พันนุ้ย

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประทง

    


นางสาวศรัญญา เหลืองกระโทก

ประมงอำเภอหนองไผ่
(ชำนาญงาน)

รับผิดชอบอำเภอหนองไผ่

    
นางสาววิมลรัตน์ พิมพา

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางโสภา พยัคฆเดช

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางกัลยณัฏฐ์ ศรีนวลขาว

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นางสาวสุดารัช แก้วอำภา

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางจารุวรรณ แจ่มผล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


คำรณ เรืองกอง

ยาม
(พนักงานจ้างเหมา)
    
วันเพ็ญ โสมภา

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
(พนักงานจ้างเหมา)
    


นายศรคีรี สมบูรณ์

พนักงานขับรถ
(พนักงานจ้างเหมา)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

 ๓๓๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐