บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย

ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

ประวัติและผลงาน

    


นางสุชีลา อุบลสอาด

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นางสาวปิยะนันท์ วงษ์ลา

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นางสาวมุกมณี มุสิกรัตน์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


ว่าง

ประมงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

    
นายสายัน อาสาวัง

ประมงอำเภอหล่มเก่า
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอหล่มเก่า และอำเภอน้ำหนาว

    


นางณิชปภา สารารักษ์

ประมงอำเภอหล่มสัก
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอหล่มสัก

    
นางสุภารัตน์ ศรีสังข์

ประมงอำเภอชนแดน
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอชนแดน และอำเภอวังโป่ง

    


นางสาวสมมาศ บุญยวง

ประมงอำเภอศรีเทพ
(ชำนาญงาน)

รับผิดชอบอำเภอศรีเทพ และอำเภอเขาค้อ

    
นางสาววาริน อ่วมเทศ

ประมงอำเภอวิเชียรบุรี
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอบึงสามพัน

    


ว่าง

ประมงอำเภอหนองไผ่
(ชำนาญงาน)

รับผิดชอบอำเภอหนองไผ่

    
นางสาวอรวรรณ พันนุ้ย

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประทง

    


นางโสภา พยัคฆเดช

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาววิมลรัตน์ พิมพา

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางสาวสุดารัช แก้วอำภา

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางกัลยณัฏฐ์ ศรีนวลขาว

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นางจารุวรรณ แจ่มผล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายศรคีรี สมบูรณ์

พนักงานขับรถ
(พนักงานจ้างเหมา)
    


คำรณ เรืองกอง

ยาม
(พนักงานจ้างเหมา)
    
วันเพ็ญ โสมภา

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
(พนักงานจ้างเหมา)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

 ๓๓๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐