ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย

ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์


ประวัติและผลงาน

    


นายบุญส่ง พานชัยภูมิ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นางสาวมุกมณี มุสิกรัตน์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางสาวปิยะนันท์ วงษ์ลา

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นายพงศ์ธร อินทร์อักษร

ประมงอำเภอวิเชียรบุรี
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอบึงสามพัน

    


นายอัศวิน แก้วคง

ประมงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

    
ว่าง

ประมงอำเภอชนแดน
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอชนแดน และอำเภอวังโป่ง

    


ว่าง

ประมงอำเภอหล่มสัก
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอหล่มสัก

    
ว่าง

ประมงอำเภอหล่มเก่า
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอหล่มเก่า และอำเภอน้ำหนาว

    


นางสาวสมมาศ บุญยวง

ประมงอำเภอศรีเทพ
(ชำนาญงาน)

รับผิดชอบอำเภอศรีเทพ และอำเภอเขาค้อ

    
นางสาวอรวรรณ พันนุ้ย

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประทง

    


นางสาวศรัญญา เหลืองกระโทก

ประมงอำเภอหนองไผ่
(ชำนาญงาน)

รับผิดชอบอำเภอหนองไผ่

    
นางสาววิมลรัตน์ พิมพา

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางโสภา พยัคฆเดช

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางกัลยณัฏฐ์ ศรีนวลขาว

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นายเอกรัตน์ มาตรทอง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)

รับผิดชอบอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

    
นายณัฐพล ชมภูแสน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)

รับผิดชอบอำเภอหนองไผ่

    


นางสาวฐิติมา สุขศรี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)

รับผิดชอบอำเภอศรีเทพ และอำเภอเขาค้อ

    
นางสาวสุกัญญา เสาองค์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)

รับผิดชอบอำเภอหล่มสัก

    


นางจารุวรรณ แจ่มผล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาวศิวพร กลัดงิ้ว

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)

รับผิดชอบอำเภอชนแดน และอำเภอวังโป่ง

    


นางสาวสุดารัช แก้วอำภา

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นายศรคีรี สมบูรณ์

พนักงานขับรถ
(พนักงานจ้างเหมา)
    


คำรณ เรืองกอง

ยาม
(พนักงานจ้างเหมา)
    
วันเพ็ญ โสมภา

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
(พนักงานจ้างเหมา)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

 335 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000    fpophetchabun@gmail.com   056-721477   056-722454   แฟนเพจ