ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ พุ่มช่วย

ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์


ประวัติและผลงาน

    


นายบุญส่ง พานชัยภูมิ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นางสาวมุกมณี มุสิกรัตน์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางสาวปิยะนันท์ วงษ์ลา

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นายพงศ์ธร อินทร์อักษร

ประมงอำเภอวิเชียรบุรี
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอบึงสามพัน

    


นางนธี จันทร์ดำ

ประมงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

    
นางสาวจิตติมา ศุภลักษณ์

ประมงอำเภอชนแดน
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอชนแดน และอำเภอวังโป่ง

    


นางสาววิมลรัตน์ พิมพา

ประมงอำเภอหล่มสัก
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอหล่มสัก และอำเภอเขาค้อ

    
นายสมนึก โหยบคาน

ประมงอำเภอหล่มเก่า
(อาวุโส)

รับผิดชอบอำเภอหล่มเก่า และอำเภอน้ำหนาว

    


นางสาวสมมาศ บุญยวง

ประมงอำเภอศรีเทพ
(ชำนาญงาน)

รับผิดชอบอำเภอศรีเทพ

    
นางสาวอรวรรณ พันนุ้ย

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประทง

    


นางสาวศรัญญา เหลืองกระโทก

ประมงอำเภอหนองไผ่
(ชำนาญงาน)

รับผิดชอบอำเภอหนองไผ่

    
นางสาวชลธิชา ฉัตรเงิน

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางโสภา พยัคฆเดช

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางกัลยณัฏฐ์ ศรีนวลขาว

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นางสาวสุดารัช แก้วอำภา

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางจารุวรรณ แจ่มผล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายคำรณ เรืองกอง

ยาม
(พนักงานจ้างเหมา)
    
นายรัฐพล มาแก้ว

พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานจ้างเหมา)
    


นางวันเพ็ญ โสมภา

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
(พนักงานจ้างเหมา)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

 335 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000    fpophetchabun@gmail.com   056-721477   056-722454   แฟนเพจ