บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์ พุ่มช่วย

ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

ประวัติและผลงาน

    


นางสุชีลา อุบลสอาด

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นางสาวปิยะนันท์ วงษ์ลา

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นางสาวอรวรรณ พันนุ้ย

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางพรรณภา มีขุน

ประมงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
(อาวุโส)
    
นายสายัน อาสาวัง

ประมงอำเภอหล่มเก่า
(อาวุโส)
    


นางสุภารัตน์ ศรีสังข์

ประมงอำเภอชนแดน
(อาวุโส)
    
นางสาวมุกมณี มุสิกรัตน์

ประมงอำเภอหนองไผ่
(อาวุโส)
    


นางณิชปภา สารารักษ์

ประมงอำเภอหล่มสัก
(อาวุโส)
    
ว่าง

ประมงอำเภอวิเชียรบุรี
(อาวุโส)
    


นายพิเชษฐ์ จั่นตอง

ประมงอำเภอศรีเทพ
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวสมมาศ บุญยวง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางโสภา พยัคฆเดช

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
ว่าง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวสุดารัช แก้วอำภา

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอภิสิทธิ์ สัจจะบุตร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางจารุวรรณ แจ่มผล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

 ๓๓๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐