บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
ว่าที่ร้อยตรีชัยรัตน์ พุ่มช่วย

ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
    


นางสุชีลา อุบลสอาด

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นางสาวชยาภรณ์ อุดม

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นางสาว อรวรรณ พันนุ้ย

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


ว่าง

ประมงอำเภอหล่มสัก
(อาวุโส)
    
นางสุภารัตน์ ศรีสังข์

ประมงอำเภอชนแดน
(อาวุโส)
    


ว่าง

ประมงอำเภอวิเชียรบุรี
(อาวุโส)
    
นายสายัน อาสาวัง

ประมงอำเภอหล่มเก่า
(อาวุโส)
    


นางพรรณภา มีขุน

ประมงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
(อาวุโส)
    
นางสาวสาวิตรี วงศ์สุวรรณ

ประมงอำเภอหนองไผ่
(อาวุโส)
    


นายพิเชษฐ์ จั่นตอง

ประมงอำเภอศรีเทพ
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวมุกมณี มุสิกรัตน์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางโสภา พยัคฆเดช

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวสมมาศ บุญยวง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวสุดารัช แก้วอำภา

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอภิสิทธิ์ สัจจะบุตร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางจารุวรรณ แจ่มผล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์

 ๓๓๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐