บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
นายสุพรม พวงอินทร์

ประมงจังหวัดพิษณุโลก
(โทร. 08-6820-7776)
    


ว่าที่ ร.ต.หญิงนาฎยา ก้อนสวรรค์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(โทร 06-5984-4742)
    
นายอิสระ สุวิทยาภรณ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(โทร 06-5984-4667)
    
นายวิทยา เสรีประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(โทร 06-5984-4668)
    


นางจิราภา เกตุเหล็ก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(โทร. 0-5532-2707)
    
นางสาวมินตรา มาตย์สร้อย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(โทร. 0-5532-2707)
    
นางสาวชุติญา ตันติกาโมทย์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(โทร. 0-5532-2707)
    


นายชาตรี สอนเทศ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการ)
(โทร. 0-5532-2707)
    
นายกมล อบอินทร์

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)
(โทร. 0-5532-2707)
    
นางสาวกัญญาณัฐ ไกรภู่

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(โทร. 0-5532-2707)
    


นายชาติ เพ็ชรอ่อน

ประมงอำเภอเมืองพิษณุโลก
(โทร 06-5984-4743)
    
นายพิเชษฐ์ จั่นตอง

ประมงอำเภอบางระกำ
(โทร 06-5984-4748)
    
นางพัชรินทร์ ช่วยดู

ประมงอำเภอวังทอง
(โทร 06-5984-4750)
    
นายเอก โล่ซ้าย

ประมงอำเภอพรหมพิราม
(โทร 06-5984-4752)
    
นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ชัยเพ็ง

ประมงอำเภอนครไทย
(โทร 06-5984-4751)
    
-ว่าง-

ประมงอำเภอบางกระทุ่ม
    
นางสาวจิราพร คงหนองลาน

ประมงอำเภอชาติตระการ
(โทร 06-5984-4749)
    
นางแสงเดือน สาริการินทร์

ประมงอำเภอเนินมะปราง
(โทร 06-5984-4753)
    
นางปองสิทธิ ตันติกาโมทย์

ประมงอำเภอวัดโบสถ์
(โทร 06-5984-4754)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

 123/8 ถนนเอกาทศรถ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง รหัสไปรษณีย์ 65000