บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
นางนิตยา ทักษิญ

ประมงจังหวัดพิษณุโลก
    


ว่าที่ ร.ต.หญิงนาฎยา ก้อนสวรรค์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นายอิสระ สุวิทยาภรณ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นายสรสิทธิ์ สังขะพงษ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางจิราภา เกตุเหล็ก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นางสาวมินตรา มาตย์สร้อย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวชุติญา ตันติกาโมทย์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นายชาตรี สอนเทศ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการ)
    
นายกมล อบอินทร์

เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)
    
นางสาวกัญญาณัฐ ไกรภู่

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    


นายชาติ เพ็ชรอ่อน

ประมงอำเภอเมืองพิษณุโลก
    
นายบุญโฮม เอียมสอาด

ประมงอำเภอบางระกำ
    
-ว่าง-

ประมงอำเภอวังทอง
    
นายเอก โล่ซ้าย

ประมงอำเภอพรหมพิราม
    
นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ชัยเพ็ง

ประมงอำเภอนครไทย
    
นางสาวพัชรี สิงห์สม

ประมงอำเภอบางกระทุ่ม
    
นางสาวจิราพร ธีระกูล

ประมงอำเภอชาติตระการ
    
นางแสงเดือน สาริการินทร์

ประมงอำเภอเนินมะปราง
    
นางปองสิทธิ์ ตันติกาโมทย์

ประมงอำเภอวัดโบสถ์
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

 123/8 ถนนเอกาทศรถ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง รหัสไปรษณีย์ 65000