นายสังวาลย์ ดูระยับ

ประมงจังหวัดแพร่
    


นายประมวล อิ่มใจกล้า

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายไกรเดช โลกคำลือ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาววาริน พาลีวล

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)
    


นางสาวทิพวัลย์ เวชศาสตร์

กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายสิทธิศักดิ์ ดีเดิน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางเปรมฤทัย สมคิด

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    


นางรุจิรา เรืองศรี

ประมงอำเภอร้องกวาง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายอาทร หูเขียว

ประมงอำเภอสอง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางวิชญาพร อินทรมณีพันธ์

ประมงอำเภอลอง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
ว่าที่ร้อยตรี เรืองไรวินทร์ ชัยยะนิมากร

ประมงอำเภอวังชิ้น
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายธันธวัชร์ ธนะภิรมย์กรณ์

ประมงอำเภอเมืองแพร่
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นางสมใจ ตั้งสุวรรณ์

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวรัตนมน ประทุมมาศ

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
    
นางวิภาพร กุณาใหม่

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    
นายธราพงษ์ อินต๊ะแก้ว

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมง)
    


นายวันดี เดชพรม

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
    
นางรัตติยา คิดชอบ

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      fpo_phrae@fisheries.go.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ