บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดแพร่
นายสังวาลย์ ดูระยับ

ประมงจังหวัดแพร่
    


นายประมวล อิ่มใจกล้า

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายไกรเดช โลกคำลือ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางเรณู ญานกาย

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)
    


นางสาวทิพวัลย์ เวชศาสตร์

กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
**ว่าง**

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางเปรมฤทัย สมคิด

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    


**ว่าง**

ประมงอำเภอร้องกวาง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายอาทร หูเขียว

ประมงอำเภอสอง
    
นางวิชญาพร อินทรมณีพันธ์

ประมงอำเภอลอง
    
นางพรภิมล เกื้อกากร

ประมงอำเภอวังชิ้น
    
นางรุจิรา เรืองศรี

ประมงอำเภอเมืองแพร่
    


นางสมใจ ตั้งสุวรรณ์

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวศุภกาญจน์ สามแปง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
    
นายกฤษณะ เชียงเนาว์

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(พนักงานขับรถยนต์)
    
นางวิภาพร ปิ่นทองพันธุ์

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    
-ว่าง-

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมง)
    

Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000