นายสังวาลย์ ดูระยับ

ประมงจังหวัดแพร่
    


นายประมวล อิ่มใจกล้า

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายไกรเดช โลกคำลือ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาววาริน พาลีวล

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)
    


นางสาวทิพวัลย์ เวชศาสตร์

กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายสิทธิศักดิ์ ดีเดิน

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางเปรมฤทัย สมคิด

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    


นางรุจิรา เรืองศรี

ประมงอำเภอร้องกวาง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายอาทร หูเขียว

ประมงอำเภอสอง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางวิชญาพร อินทรมณีพันธ์

ประมงอำเภอลอง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
ว่าที่ร้อยตรี เรืองไรวินทร์ ชัยยะนิมากรณ์

ประมงอำเภอวังชิ้น
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายธันธวัชร์ ธนะภิรมย์กรณ์

ประมงอำเภอเมืองแพร่
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นางสมใจ ตั้งสุวรรณ์

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวรัตนมน ประทุมมาศ

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
    
นายกฤษณะ เชียงเนาว์

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(พนักงานขับรถยนต์)
    
นางวิภาพร กุณาใหม่

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    
นายธราพงษ์ อินต๊ะแก้ว

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมง)
    


นายวันดี เดชพรม

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
    
นางรัตติยา คิดชอบ

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
    


นางสาวศิรภัสสร ศรีมูล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวกนกพร กองคำ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นางสาวกชพร ปรัชญาโณทัย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นายสุพพัตพงศ์ เขื่อนแก้ว

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    
นายภัทรรพี ประทิศ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ