บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดแพร่
นายสังวาลย์ ดูระยับ

ประมงจังหวัดแพร่
    


นายประมวล อิ่มใจกล้า

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายไกรเดช โลกคำลือ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางเรณู ญานกาย

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)
    


นางสาวทิพวัลย์ เวชศาสตร์

กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายธันธวัชร์ ธนะภิรมย์กรณ์

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นางเปรมฤทัย สมคิด

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    


นางรุจิรา เรืองศรี

ประมงอำเภอร้องกวาง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายอาทร หูเขียว

ประมงอำเภอสอง
    
นางวิชญาพร อินทรมณีพันธ์

ประมงอำเภอลอง
    
นางพรภิมล เกื้อกากร

ประมงอำเภอวังชิ้น
    
-ว่าง-

ประมงอำเภอเมืองแพร่
    


นางสมใจ ตั้งสุวรรณ์

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวศุภกาญจน์ สามแปง

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
    
นายกฤษณะ เชียงเนาว์

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(พนักงานขับรถยนต์)
    
นางวิภาพร ปิ่นทองพันธุ์

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    
นายธราพงษ์ อินต๊ะแก้ว

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมง)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000