บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
นายบุญหลาย กุลนารัตน์

ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
    


นางถนอมขวัญ นอศรี

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นายสมจิตร พงษ์ภุมมา

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นายประหยัด ยืดยาว

ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
    
- ว่าง -

ประมงอำเภอนากลาง
    
นายวิทยา ประเสริฐสังข์

ประมงอำเภอโนนสัง
    


นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ

ประมงอำเภอศรีบุญเรือง
    
นายสาโรจ สนิทไทย

ประมงอำเภอสุวรรณคูหา
    


- ว่าง -

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวดาพร หนันทะ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


-ว่าง-


(ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาวสุทารัตน์ มาธิสุทธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวธีราภรณ์ บุญกว้าง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสายสมร พลบูรณ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายไพศาล ศรีคูณ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวชลธิชา พรหมโสภา

เจ้าหน้าที่ประมง
(เจ้าเหมาบริการ)
    
นางสาวใจ กิจพรมมา

พนักงานทำความสะอาด
(เจ้าเหมาบริการ)
    
นายอาทิตย์ อำไพร

พนังงานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

 เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6