บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
-ว่าง-

ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
    


นางถนอมขวัญ นอศรี

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นายสมจิตร พงษ์ภุมมา

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นายประหยัด ยืดยาว

ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
    
นายชัยพร มังคะละแสน

ประมงอำเภอนากลาง
    
นายวิทยา ประเสริฐสังข์

ประมงอำเภอโนนสัง
    


นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ

ประมงอำเภอศรีบุญเรือง
    
นายสาโรจ สนิทไทย

ประมงอำเภอสุวรรณคูหา
    


นายคชภัคพงศ์ ดวงมะลา

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นางสาวดาพร หนันทะ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นายละออง อันประเสริฐ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาวสุทารัตน์ เปดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวธีราภรณ์ บุญกว้าง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสายสมร พลบูรณ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายไพศาล ศรีคูณ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวชลธิชา พรหมโสภา

เจ้าหน้าที่ประมง
(เจ้าเหมาบริการ)
    
นางสาวใจ กิจพรมมา

พนักงานทำความสะอาด
(เจ้าเหมาบริการ)
    
-ว่าง-

พนังงานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
    

Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

   เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6