นายบุญหลาย กุลนารัตน์

ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
    


นางถนอมขวัญ นอศรี

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
นายสมจิตร พงษ์ภุมมา

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นายสมภาร วังคีรี

ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
    
นายเมธา ตาลเหล็ก

ประมงอำเภอนากลาง
    
นายวิทยา ประเสริฐสังข์

ประมงอำเภอโนนสัง
    
นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ

ประมงอำเภอศรีบุญเรือง
    
นายสาโรจ สนิทไทย

ประมงอำเภอสุวรรณคูหา
    
นางสาวกมล โอษฐสัตย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวดาพร หนันทะ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นางสาวสุทารัตน์ มาธิสุทธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวธีราภรณ์ บุญกว้าง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสายสมร พลบูรณ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายไพศาล ศรีคูณ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวชาลิณี เนียนไธสง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวชลธิชา พรหมโสภา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพรรษา แก้ววิชิต

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    


นายกฤษณะ รถหามแห่

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
นายราชศักดิ์ บุญรอด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวใจ กิจพรมมา

พนักงานทำความสะอาด
(เจ้าเหมาบริการ)
    
นายอาทิตย์ อำไพร

พนังงานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

 เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6      nongbuafpo@gmail.com   042378471   042378471   แฟนเพจ