นางพัทธ์ธีรา ฐานุไชยโรจน์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)
    
นายโกศล สมัครสมาน

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางอัจฉราวดี บุญรับ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสุนันท์ ศรีสอาด

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
ว่าง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวอมรลักษณ์ บุญเหลือ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


ว่าง

ประมงอำเภอท่าตูม
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวชนาทิป บุญสิทธิ์

ประมงอำเภอชุมพลบุรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวนภาวรรณ มาชะนา

ประมงอำเภอกาบเชิง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


ว่าง

ประมงอำเภอปราสาท
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาววราพร หม้อทอง

ประมงอำเภอสังขะ
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายอดิศร แจ่มใส

ประมงอำเภอเมืองสุรินทร์
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายกฤติศักดิ์ อันภักดี

ประมงอำเภอรัตนบุรี
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นางสาวมณฑิชา เหลาคม

ประมงอำเภอศีขรภูมิ
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายธีระศักดิ์ เสริมรส

ประมงอำเภอสำโรงทาบ
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายวิษณุ กัลยาพันธ์

นักวิชาการประมง
    
นายภาภินัย ขาวดี

เจ้าพนักงานประมง
    
นางระวีวรรณ ทองอินทร์

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นางสาวมัชฌิมา จำรูญ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นายกิตติภพ แสนโคก

เจ้าพนักงานประมง
    


นางสาวกรรณิการ์ บุญลอย

พนักงานจ้างเหมา (เกษตรอินทรีย์)
    
นายวิชาญ ห่อทรัพย์

พนักงานจ้างเหมา (ทำความสะอาด)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

 ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ