บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธ์ุ

ประมงจังหวัด
(อำนวยการต้น)
    


นายโกศล สมัครสมาน

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางอัจฉราวดี บุญรับ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสุนันท์ ศรีสอาด

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นางขวัญธิดา ใบขุนทด

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวชนาทิป บุญสิทธิ์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นายเทวกุล บุญประกอบ

ประมงอำเภอท่าตูม
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสุวัฒน์ เขียวแก้ว

ประมงอำเภอชุมพลบุรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวนภาวรรณ มาชะนา

ประมงอำเภอกาบเชิง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางบุปผา จำรูญ

ประมงอำเภอปราสาท
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาววราพร หม้อทอง

ประมงอำเภอสังขะ
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายอดิศร แจ่มใส

ประมงอำเภอเมืองสุรินทร์
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


ว่าง

ประมงอำเภอรัตนบุรี
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
    
นางสาวมณฑิชา เหลาคม

ประมงอำเภอศีขรภูมิ
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายธีระศักดิ์ เสริมรส

ประมงอำเภอสำโรงทาบ
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายวิษณุ กัลยาพันธ์

นักวิชาการประมง
    
นายภาภินัย ขาวดี

เจ้าพนักงานประมง
    
นางระวีวรรณ ทองอินทร์

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นางสาวมัชฌิมา จำรูญ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    


นางสาวกรรณิการ์ บุญลอย

พนักงานจ้างเหมา (เกษตรอินทรีย์)
    
นายยุทธนา พวงลัดดา

พนักงานจ้างเหมา (ขับรถยนต์)
    
นางสาวอรพรรณ ห่อทรัพย์

พนักงานจ้างเหมา (ทำความสะอาด)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

 ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000