บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธ์ุ

ประมงจังหวัด
(อำนวยการต้น)
    


นางเพ็ญพิมล รวีกิตติวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)
    
นายโกศล สมัครสมาน

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางอัจฉราวดี บุญรับ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสุนันท์ ศรีสอาด

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นางขวัญธิดา ใบขุนทด

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวชนาทิป บุญสิทธิ์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางขวัญธิดา ใบขุนทด

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายเทวกุล บุญประกอบ

ประมงอำเภอท่าตูม
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายสุวัฒน์ เขียวแก้ว

ประมงอำเภอชุมพลบุรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวนภาวรรณ มาชะนา

ประมงอำเภอกาบเชิง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางบุปผา จำรูญ

ประมงอำเภอปราสาท
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายนิวัฒน์ อึงชื่น

ประมงอำเภอสังขะ
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
ว่าง

ประมงอำเภอเมืองสุรินทร์
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
    


นางสาวกชพรรณ ขันน้ำเที่ยง

ประมงอำเภอรัตนบุรี
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นางสาวมณฑิชา เหลาคม

ประมงอำเภอศีขรภูมิ
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายธีระศักดิ์ เสริมรส

ประมงอำเภอสำโรงทาบ
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นายกมล ประยงค์หอม

พนักงานขับรถยนต์
    


นายวิษณุ กัลยาพันธ์

นักวิชาการประมง
    
นายภาภินัย ขาวดี

เจ้าพนักงานประมง
    
นางระวีวรรณ ทองอินทร์

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นางสาวมัชฌิมา จำรูญ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    


นางสาวกรรณิการ์ บุญลอย

พนักงานจ้างเหมา (เกษตรอินทรีย์)
    
นายยุทธนา พวงลัดดา

พนักงานจ้างเหมา (ขับรถยนต์)
    
นางสาวอรพรรณ ห่อทรัพย์

พนักงานจ้างเหมา (ทำความสะอาด)
    

Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

 ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000