นางทิพย์สุดา ต่างประโคน

ประมงจังหวัดสุรินทร์
(อำนวยการต้น)
    


นางพัทธ์ธีรา ฐานุไชยโรจน์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)
    
นายโกศล สมัครสมาน

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางอัจฉราวดี บุญรับ

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ
    
นายกสิภัทร์ สำรวมรัมย์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายนิติวัฒน์ คำมุงคุณ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายศักดา สมศรี

ประมงอำเภอท่าตูม
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางโชติกา บุญสิทธิ์

ประมงอำเภอชุมพลบุรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวนภาวรรณ มาชะนา

ประมงอำเภอกาบเชิง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสาวอมรลักษณ์ บุญเหลือ

ประมงอำเภอปราสาท
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสุนันท์ ศรีสอาด

ประมงอำเภอสังขะ
(เจ้าพนักงานธุรการ (ชำนาญงาน) รักษาการแทน)
    
นายอดิศร แจ่มใส

ประมงอำเภอเมืองสุรินทร์
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นางสาววราพร หม้อทอง

ประมงอำเภอรัตนบุรี
    
นางสาวมณฑิชา เหลาคม

ประมงอำเภอศีขรภูมิ
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายธีระศักดิ์ เสริมรส

ประมงอำเภอสำโรงทาบ
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายวิษณุ กัลยาพันธ์

นักวิชาการประมง
    
นายภาภินัย ขาวดี

เจ้าพนักงานประมง
    
นางระวีวรรณ ทองอินทร์

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นางสาวมัชฌิมา จำรูญ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นายกิตติภพ แสนโคก

เจ้าพนักงานประมง
    


นางสาวกรรณิการ์ บุญลอย

พนักงานจ้างเหมา (เกษตรอินทรีย์)
    
นายวิชาญ ห่อทรัพย์

พนักงานจ้างเหมา (ทำความสะอาด)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

 ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ