นางสาวอัมพุชนี นวลแสง

หัวหน้ากลุ่มกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวสิรินภา จันทรัตน์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวพิมลพัชญ์ จุลรัษเฐียร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายเจนณรงค์ แจ่มกระจ่าง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวเก็จไพฑูรย์ แก้วไพฑูรย์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวเกดิ์ชบา ปิ่นพา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายปรีชา นทีมณฑล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางวิสา ธรรมบุญ

เจ้าพนักงานประมง
( พนักงานราชการ)
    
นายชัยวัฒน์ เปล่งฉวี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    


นายอภินัทธ์ สุปราณี

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายศุภลักษณ์ แช่มบาง

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวธัญญรัตน์ นาคะ

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายชนาธิป ชิตพูล

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.foodsafety@gmail.com   0 2562 0426   0 2562 0426