บุคลากรกลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ