บุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
นางสาววิยรัตน์ จุฬจัมบก

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
    


นางสาวบุษกร กาญจนภิญพงศ์

นักทรัพยากรบุคคล
(ชำนาญการ)
    
นางสาวสำรวย รอดประชา

นักทรัพยากรบุคคล
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาววราภรณ์ กางใจ

นักทรัพยากรบุคคล
(ปฏิบัติการ)
    
นางกชพร พรหมบริสุทธิ์

นักทรัพยากรบุคคล
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวประภัสสร บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


นางสาววนาลี เทียมไธสง

บุคลากร
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุภาวดี ตรีภพศรีสกุล

บุคลากร
(พนักงานราชการ)
    
นายณัฐดนัย เมืองมา

บุคลากร
(พนักงานราชการ)
    


.นางสาวนลินี สวัสดี

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

 กรมประมง  อาคารจุฬาภรณ์ 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900    manpower.m@personnel.mail.go.th   029406557   029406557   แฟนเพจ