บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
นายเผดิม รอดอินทร์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
    


นางสาววิยรัตน์ จุฬจัมบก

นักทรัพยากรบุคคล
(ชำนาญการ)
    
นางสาวบุษกร กาญจนภิญพงศ์

นักทรัพยากรบุคคล
(ชำนาญการ)
    
นางสาวสำรวย รอดประชา

นักทรัพยากรบุคคล
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาววราภรณ์ กางใจ

นักทรัพยากรบุคคล
(ปฏิบัติการ)
    
นางกชพร พรหมบริสุทธิ์

นักทรัพยากรบุคคล
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวประภัสสร บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


นางสาววนาลี เทียมไธสง

บุคลากร
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุภาวดี ตรีภพศรีสกุล

บุคลากร
(พนักงานราชการ)
    
นายณัฐดนัย เมืองมา

บุคลากร
(พนักงานราชการ)
    
.


    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

 กรมประมง  อาคารจุฬาภรณ์ 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900