บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารทรัพยากรบุคคล
นายมุจจรินทร์ ศิริสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    


นางจุฑารัตน์ ไหมคง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นางสาวทิพพิมนต์ มาตย์นอก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นางวราภรณ์ เก็บเงิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นางสาวมุทิตา หล้ามา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    


นางสาวจิณณรัตน์ ธนศิริกุลพงษ์

พนักงานธุรการ ส4
    


นางยุภาพรณ์ คู่ศักดิ์

บุคลากร(พนักงานราชการ)
    
นางสาววิริยา โต๊ะหมัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    
นางสาวธัญวรัศมิ์ ฝั้นพรมมินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    
นางสาวมุกดา ครองยุติ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    


นางสาวลลิลภรณ์ ทิศาดลดิลก

จ้างเหมาบริการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารทรัพยากรบุคคล

 50 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900