บุคลากรกลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
นางสาวรุ่งอรุณ ครองบุญ

หัวหน้ากลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
    


นายชัยพฤกษ์ อัครพิพัฒน์สกุล

นักทรัพยากรบุคคล
(ชำนาญการ)
    


นางสาวชยาภรณ์ อุดม

นักทรัพยากรบุคคล
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวกรรณิการ์ บุญยัง

นักทรัพยากรบุคคล
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวปวีณา สราญนาค

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาวนงเยาว์ อิ่นมะโน

บุคลากร (พนักงานราชการ)
    
นางสาวจารุวรรณ ลัดดาโชติ

บุคลากร (พนักงานราชการ)
    
นางสาวกุพิชญ์สรา พิมพ์เถื่อน

บุคลากร (พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900