นายคนึง คมขำ

ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา


โทร 098-5503343

 

    


นายสุทธิวุฒิ แก่นทอง

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง


 

โทร 092-2650505

    


นางสาววาสนา มาลัย

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นางสาวรัชดาภรณ์ อินทเกษร

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นางสาวพัลลภา ชัยกุลเสรีวงศ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจารุวรรณ ซ่อนกลิ่น

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    


นางจรีภรณ์ มีศรี

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง


 

โทร 092-2658080

    


นายอรรถพล หนูสุทธิ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวณัฐณิชา สุขไชยพร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายนภาธิปัตย์ สิงห์สูง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวกรองทอง ตันฮะเส็ง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวนพคุณ รอบคอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    


นายจเร พระอภัย

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์


 

โทร 094-9879328

    


ว่าที่ร้อยตรีหญิง อาทิตยา แย้มยินดี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    


นางสาวสุรีย์ โพธิ์ศรี

พนักงานพิมพ์ ส4
    
นายวรุณ จารวัฒน์

พนักงานธุรการ ส4
    


นางญาณิศา รุ่งสอาด

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายศิริพงษ์ พ่วงศิริ

พนักงานขับรถยนต์
    


นายวิชิต มากช่วย

ประมงอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา


 

โทร. 0946944956

    
นายรักชพรวัฒน์ พันธ์บุตร

ประมงอำเภอบ้านโพธิ์


 

โทร 092-2657575

    
นายอมรเทพ โชติช่วง

ประมงอำเภอบางคล้า


 

โทร 092-2657474

    
นายพรชัย ยะหัตตะ

ประมงอำเภอพนมสารคาม


 

โทร 092-2658787

    
นางสาวจุฑามาศ เอียดเซ่ง

ประมงอำเภอบางปะกง


 

โทร 092-2650404

    


นายพันศักดิ์ โตพูล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจุฑาทิพย์ แจ้งศรีสุข

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
นายเชาวดล พุทธพรทิพย์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น2 ถนนเรืองวุฒิ  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000    padriew_fish@hotmail.com   038-511852   038-511852   แฟนเพจ