บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์

ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
    


นายคนึง คมขำ

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางสาววาสนา มาลัย

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
ว่าง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
    


นางจรีภรณ์ มีศรี

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    


ว่าง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายอรรถพล หนูสุทธิ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายนภาธิปัตย์ สิงห์สูง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวกรองทอง ตันฮะเส็ง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพัลลภา ชัยกุลเสรีวงศ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวนพคุณ รอบคอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(จ้างเหมา)
    


นายจเร พระอภัย

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    


นางสาวญาตินันท์ เกษรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    


นางสาวสุรีย์ โพธิ์ศรี

พนักงานพิมพ์ ส4
    
นายวรุณ จารวัฒน์

พนักงานธุรการ ส2
    


นางญาณิศา รุ่งสอาด

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายศิริพงษ์ พ่วงศิริ

พนักงานขับรถยนต์
    


นายสุทธิวุฒิ แก่นทอง

ประมงอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
    
นายรักชพรวัฒน์ พันธุ์บุตร

ประมงอำเภอบ้านโพธิ์
    
นายอมรเทพ โชติช่วง

ประมงอำเภอบางคล้า
    
นายพรชัย ยะหัตตะ

ประมงอำเภอพนมสารคาม
    
นางสาวจุฑามาศ เอียดเซ่ง

ประมงอำเภอบางปะกง
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น2 ถนนเรืองวุฒิ  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000