บุคลากรกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ
นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร

ผู้อำนวยการกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ
(ผู้อำนวยการ)
    


นางสาวสาวิตรี ยาวะโนภาส

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(หัวหน้ากลุ่มกำกับการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ)
    
นายศรายุธ บุญกำจัด

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือการทำประมงนอกน่านน้ำ)
    
นายเอกรัฐ วงษ์เขียว

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังและติดตามการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ)
    
เรือเอกจิรัฏฐ์ เนื่องแสง

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ)
    
นายศรายุธ บุญกำจัด

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)
    


นางสาวธัญลักษณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นายณัฐวุฒิ เอี่ยมอุบลวรรณ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวทิราภรณ์ โยธะคง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวจุฑารัตน์ คชเวช

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวประภาญาภัทร์ ทอนโรจน์รพี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวชวนพิศ ใจแก้ว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายจุฑา อาปณกะพันธ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายประสิทธิ์ ลือถาวรสิน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวณัฐกาญจน์ สีจำปา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายจิรวัฒน์ น้อยศิริ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายไพรัตน์ รุ่งแจ้ง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวชลธิชา คำอยู่

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวกัญญารัตน์ วรประโยชน์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวฐิติรัตน์ รัตนวิวัลย์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวนุชชญา กาญจนประดิษฐ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายจิรวัฒน์ สมสมัคร

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาววิชุดา คำนิกร

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาวอรวรรณ เอกสุวรรณ์

พนักงานการเงินและบัญชี ส4
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายชัยภัทร มีมงคล

พนักงานธุรการ ส3
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาวนิศารัตน์ เอี๊ยะมณี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวฝนทิพย์ นาคขวัญ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวชณภา จิตประสงค์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวเบญญาภา ทวีทรัพย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวฐิติมา กลางมณี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววิภาวี ศรีสุนทร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวณิรัชฎา พลายยงค์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายจิรเดช วุฒิเวชช์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวกชกร ลาวัลย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวภณิตา เอี่ยมแฟง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวฐาปณีรัตน์ นามคำ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปาริชาต พลายจันทร์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวณภัทรชา กวินกุลกานต์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายศุภชาติ พูนสง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวรรินทร์มาศ กรีเทพ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชำนาญ โปวานนท์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายไตรสรณ์ แถมมีทรัพย์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวกชกร ยังบุญช่วย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจิตติมา สุวรรณโชติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    
นางจิรารัตน์ อปายทัศน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุภาวดี พงษ์เจริญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    


นายฐานทัพ ไพรินทร์รัตน์

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายชนวิทย์ จันทร์เพียร

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวอารียา เชื้อบุญ

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวนภเกตน์ หลีเกษม

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวพัชริดา วาติ

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายนันทชัย อิ่มบ่อย

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาววีระรักษ์ อมรึก

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวชนม์ธนัช สกุลวัฒภาสิริ

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวพันธิญา สุวรรณนุช

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวประภัสสร คชดี

พนักงานการเงินและบัญชี
(จ้างเหมาบริการ)
    


นางสาวปทิตา สุขแก้ว

แม่บ้าน
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายสมพาน กองสุวรรณ์

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

 ตึกเชิดชาย อมาตยกุล เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900