นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์

เลขานุการกรม
    


นางสุนทรี แสงแสน

หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ
    


นางคณานวล วิจิตรโท

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ฝ่ายสารบรรณ)
    
นางสาวกนกวรรณ สังวาลย์วัฒนายิ่ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ฝ่ายสารบรรณ)
    
นางสาวพรประภา จึงแย้มปิ่น

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ฝ่ายสารบรรณ)
    


นางสาวนาตยา แก้วศิริ

พนักงานธุรการ
(ฝ่ายสารบรรณ)
    
นางอุไร นาคอุไร

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(ฝ่ายสารบรรณ)
    
นางสุพัตรา กลิ่นกลั่น

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(ฝ่ายสารบรรณ)
    
นางเปรมยุดา วินัยธรรม

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(ฝ่ายสารบรรณ)
    
นางสาวดวงประทีป นัยผลดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(ฝ่ายสารบรรณ)
    
นางภัทราพร วัฒนสันติพงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ฝ่ายสารบรรณ)
    


นางสาวสมใจ กล่องแก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ฝ่ายสารบรรณ)
    
นางสุภาวดี ไพรวรรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ฝ่ายสารบรรณ)
    
นางพนิตตา แว่นสอน

นักวิชาการเงินและบัญชี
(ฝ่ายสารบรรณ)
    
นางสุรีย์ ข่วงทิพย์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(ฝ่ายสารบรรณ)
    
นางสาวสุมาลี ทองสีขาว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ฝ่ายสารบรรณ)
    
นางเพ็ญนภา วานิชกร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ฝ่ายสารบรรณ)
    


นายวัชรินทร์ หินซุย

เจ้าพนักงานธุรการ
(ฝ่ายสารบรรณ)
    
นางสาวรุ่งทิวา ลิ่มหุ่น

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(ฝ่ายสารบรรณ)
    
นางสาวอารีรัตน์ ประทุมวัฒน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(ฝ่ายสารบรรณ)
    
นายณัฐวุฒิ จุลกัลป์

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ๒
(ฝ่ายสารบรรณ)
    
นายนพรัตน์ เผ่านาค

เจ้าพนักงานธุรการ
(ฝ่ายสารบรรณ)
    


นางสาววิภาดา ชูชื่น

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(ฝ่ายสารบรรณ)
    
นางสาววรรณา อันธพันธ์

หัวหน้ากลุ่มช่วยอำนวยการ
    


นางฤทัยรัตน์ โพธิ์ศรี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(กลุ่มช่วยอำนวยการ)
    
นางสาวอุมาภรณ์ สุวรรณวิเศษ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(กลุ่มช่วยอำนวยการ)
    


นางจิรวรรณ แจ่มแจ้ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(กลุ่มช่วยอำนวยการ)
    
นางญาณภัทร์ ใบโคกสูง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(กลุ่มช่วยอำนวยการ)
    
นางชฎิลลักษณ์ อัศวพงศ์โยธิน

นักวิชาการเงินและบัญชี
(กลุ่มช่วยอำนวยการ)
    


นางสาวชนิดาภา แสนลำพรวน

เจ้าพนักงานธุรการ
(กลุ่มช่วยอำนวยการ)
    
นางสาวสุภาภรณ์ รัมมะภาพ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
(กลุ่มช่วยอำนวยการ)
    
นางสาวสุนันทา เภอขุนทด

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(กลุ่มช่วยอำนวยการ)
    


นายสาคร ไหมคง

หัวหน้ากลุ่มซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่
    


นายสัมพันธ์ พะปะเสน

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
(กลุ่มซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่)
    
นายสุริยนต์ กองเวียง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
(กลุ่มซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่)
    
นายกฤตัชญ์ แกล้วกล้า

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
(กลุ่มซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่)
    
นายวสุวัฒน์ โพธิราช

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
(กลุ่มซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่)
    


นายสมศักดิ์ อับดุลรามัน

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(กลุ่มซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่)
    
นายประจักษ์ อาจกล้า

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(กลุ่มซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่)
    


นายเอนก ศิริยิ้มแย้ม

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
(กลุ่มซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่)
    
นายสมบัติ สวัสดิ์ชัย

ช่างไฟฟ้า
(กลุ่มซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่)
    
นางสาวพันธิภา สุขศรี

นายช่างไฟฟ้า
(กลุ่มซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่)
    


นางสาวจารุวรรณ ลักษณะเกียรติ

หัวหน้ากลุ่มห้องสมุด
    


นางสาวคณิตา นาคเสน่ห์

บรรณารักษ์ชำนาญการ
(กลุ่มห้องสมุด)
    
นางสาวเบญจวรรณ สุดพิมศรี

เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
(กลุ่มห้องสมุด)
    
นางสาวดวงพร อัคคะทวีวัฒน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(กลุ่มห้องสมุด)
    
นายชวิน ใจขำ

บรรณารักษ์
(กลุ่มห้องสมุด)
    


นางนฤนารถ ภัคพงศ์โยธิน

หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
    


นางสาวนทีชา วิชัยดิษฐ

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
(กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)
    
นางพรรณวิภา ปิกะนัง

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
(กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)
    
นางสาวอรทัย โรจน์เรืองนนท์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
(กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)
    
นางสาวสิริรัญญา อุบาลี

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
(กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)
    
นางสาวชนากานต์ ฟ้าสว่าง

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
(กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)
    


นางสาวภาวิณี โสธร

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
(กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)
    
นายสุเทพ สุขแสน

พนักงานสถานที่
(กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)
    
นางสาวธิดารัตน์ วงศ์พจนีย์

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
(กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)
    


นายธีรพล ศรีหมอก

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
(กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)
    
นางสาวเรณู บุญสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)
    
นางสาวบุญญาพร บาทเงิน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)
    
นางสาวมานัญญา วัตยา

นักประชาสัมพันธ์
(กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)
    


นายสุพจน์ ตั้งพุทธิวิโรจน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)
    
นายอนุชา พงษ์พัฒนะ

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์
    


นางนฤชยา ไกรเนตร

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
(กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์)
    
นางสาวสุจินดา ม่วงสวย

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
(กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์)
    
นางสาวศิริขวัญ ศรีเส้ง

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
(กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์)
    
นางสาวนันทนัช โสมนรินทร์

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
(กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์)
    


นางสาวญาณีษา อ่วมยงค์

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
(กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์)
    
นายรฐชัย งุ้นทอง

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
(กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์)
    
นางสาวนลิน เทียมกลิ่น

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
(กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์)
    
นายไกร มะโน

นายช่างศิลป์ปฎิบัติการ
(กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์)
    


นางสาวพรพรรณ แก้วประดับ

นายช่างภาพปฏิบัติงาน
(กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์)
    
นายชาญณรงค์ ขำเปรื่องเดช

ช่างไม้
(กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์)
    


นายเมธา พรมเพียงช้าง

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
(กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์)
    
นายภาสกร เทพพันธ์

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
(กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์)
    
นายเสมา ยิ้มประเสริฐ

นักวิชาการช่างศิลป์
(กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์)
    
นางสาวสิริกร แสงนุ่ม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์)
    


นางสาวชิสา อัตตะสาระ

นักวิชาการเผยแพร่
(กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์)
    
นางสาวรสุนันท์ พุ่มโรจน์

นักวิชาการช่างศิลป์
(กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์)
    


นายควรคิด รัตนรักษ์

หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมประมง
    


นายรัชชกิตติ์ เรืองเพชร

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นายจิรัฎฐ์ พงษ์บุตร

นายช่างโยธาชำนาญงาน
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นายเศรษฐพงศ์ ดนตรี

นายช่างโยธาชำนาญงาน
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นายประสิทธิ์ เตียสุวรรณ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    


นางศิริพันธุ์ วรรณภินพงศ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นายไพรัชช์ ศรีแก้วช่วง

นายช่างโยธาชำนาญงาน
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นายชินณพัฒน์ ภัทรธรรมพงษ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นายนิพงษ์ เขมิกาธร

นายช่างโยธาชำนาญงาน
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นายวีรชัย แสงสาย

นายช่างโยธาชำนาญงาน
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    


นางสาวสรชนก วงศ์พรม

นายช่างโยธาชำนาญงาน
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นายธวัชชัย ศิริปากรณ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นายพนม เย็นบุญ

นายช่างโยธาชำนาญงาน
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
ว่าที่ ร.ต.นาวิน ขมสวัสดิ์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นายภูวนารถ เพชรรอด

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นายชัชวาลย์ อุดมศรี

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    


นายจิรวัฒน์ วันมา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นายวุฒิพงษ์ สังฆพรหม

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นายนิคม มีศิริพันธ์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นายพัทธดนย์ รักษา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    


ว่าที่ร้อยตรีชัยวุฒิ ปิงมูล

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นางจุฑามาส ศรีเหรัญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นางนันฑ์นภัส เขมิกาธร

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นางสาวณัฐกานต์ แก้วเกิด

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นายณภัทร แสงจันทร์

ช่างโยธา
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นางสาวนลิน นาคทองดี

ช่างโยธา
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    


นายวินัย ธารีศัพท์

นายช่างก่อสร้าง
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นายชานนท์ วิเศษศิริ

นายช่างโยธา
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นายเกรียงศักดิ์ กล้ายิ่ง

นายช่างโยธา
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นายกำพล นวลมณี

นายช่างโยธา
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นางสาวสุปราณี สวัสดิ์รักษ์

นายช่างโยธา
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นายสมโภช รัดเสริฐ

นายช่างเครื่องยนต์
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    


นายจตุรภัทร คูณลาภ

ช่างสำรวจ
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นางสาวกฤษณา เผ่านาค

พนักงานผู้ช่วยประมง
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นายเจริญ รอดอินทร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    
นางนภาพร วงค์ศักดิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(กลุ่มวิศวกรรมประมง)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานเลขานุการกรม

 กรมประมง 50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    secretary@fisheries.go.th   025620600-15   025620564   แฟนเพจ