บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจการประมง
นางอารีวัลย์ คล้อยวงษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    

Copyright © 2016-2019 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจการประมง

 กองตรวจการประมง (กรมประมง)  อาคารกลางน้ำ 3 ชั้น  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900