บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ พังงา
นายสมพร คำสุวรรณโณ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

หัวหน้าหน่วย

    


ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คงเยี้ยน

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายชวลิต นวลจริง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายทรงศิริ ณระนอง

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส4
(-)
    


นายวิรัตน์ บัวทอง

ช่างเครื่องเรือ ช3
    


นายวันพฤกษ์ หนักแน่น

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส1
    


นายศาสตรินทร์ ดารอด

นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น2
    


นายพนมพร เกิดรักษ์

ช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ชั้น2
    


นายสุพันธ์ จันเจริญ

สหโภชณ์
    


นายเนียม คุ้มเดช

กะลาสี
    


นายสุริยะ เอียดทอง

กะลาสี
    

Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ พังงา

 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา