บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง นครศรีธรรมราช
นายอิสมะแอน อิสหมาน

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง นครศรีธรรมราช
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายสมพร ยีสมัน

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติาน)
    


นางสาวถิรนันท์ รอดคง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติาน)
    


นายสาธิต กาญจนนุกูล

ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ส.4
    


นายสุรพล พลคณา

ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ส.3
    


นายอภิชาติ สุขจิตร์

ตำแหน่งช่างเครื่องเรือ ช.3
    


นายธนาพล มูลสังข์

ตำแหน่งพนักงานประมงพื้นฐาน บ.2
    


นายณัฎพร แสงอ่อน

นายณัฎพร แสงอ่อน ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น1
    


นายคณะบุญ หนูดำ

ตำแหน่งยาม
    

Copyright © 2016-2019 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง นครศรีธรรมราช

 หมู่ที่5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370